Disclaimer

Deze website is opgesteld met oog op verstrekken van informatie en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als advies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. De beslissing om de informatie op deze website te vertrouwen en het risico dat dit met zich meebrengt, liggen volledig bij de lezer.

Beleggingen kunnen alleen geschikt zijn voor particuliere beleggers, indien en voor zo ver door hen ingeschakelde onafhankelijke of professionele adviseurs hierover een positief advies hebben uitgebracht op grond van een schriftelijke overeenkomst.

Hoewel de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven, met uitzondering van het bepaalde in artikel 229§4 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan de informatie op deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De producten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (“Securities Act”), en ze mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, niet aan Amerikaanse burgers, zelfs niet als ze buiten de Verenigde Staten wonen, en niet aan houders van een Green Card.

Voor meer gedetailleerde informatie over de fondsen verwijzen we naar het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de bijhorende bijlagen, die alle nodige informatie over het product, de kosten en de risico’s vermelden. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de bijhorende bijlagen zijn kosteloos in het Nederlands en het Frans te verkrijgen op deze website in de rubriek ‘Fondsen/Downloads’ en bij de instellingen die de financiële  dienst verzorgen. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.