Focus point

Engagement voor impact

Engagement voor impact
23-02-18

Beursgenoteerde bedrijven zijn pas recent gestart met het rapporteren van gegevens over de impact van hun activiteiten op het milieu en de maatschappij. Er zijn dus maar weinig cijfers beschikbaar. Een actief engagement naar de bedrijven toe waarin we beleggen is essentieel om hun positieve maatschappelijke impact te kunnen beoordelen.

Impactbeleggen via beursgenoteerde bedrijven is een hele uitdaging. Bedrijven zijn pas recent gestart met het verzamelen en rapporteren van gegevens over de impact van hun activiteiten op het milieu en de maatschappij, wat betekent dat dergelijke gegevens vaak niet beschikbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons engageren naar de bedrijven waarin we beleggen. Omdat we persoonlijk in dialoog gaan met het management krijgen we gemakkelijker toegang tot relevante gegevens, en een beter beeld van het vermogen van bedrijven om een positieve impact op de wereld te creëren. Deze FocusPoint omschrijft hoe we ons daarvoor engageren naar bedrijven toe. Als voorbeeld gebruiken we een bedrijf waarin we beleggen. We bespreken de doelstellingen, de aard, het proces en de evaluatie van het engagementproces.

Het engagementproces maakt deel uit van ons algemene beleggingsproces


Bron: NN Investment Partners

Engagementdoelstellingen

Aan de basis van een doeltreffend engagement ligt een duidelijk idee van wat we willen bereiken. Daarom heeft het Impact Equity Team van NN Investment Partners de volgende algemene doelstellingen opgesteld voor zijn engagement naar bedrijven toe:

  • Zich een duidelijk beeld vormen van de intentionaliteit, impact en duurzaamheidsprestaties van een bedrijf
  • De rapportering en prestaties verbeteren
  • De impact meten

Voor we een eerste keer samenzitten met een bedrijf, analyseren we zijn activiteiten en beoordelen we hun impact op het milieu en de maatschappij. Dat proces omvat telkens een analyse van de jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, presentaties voor beleggers, makelaarsrapporten en rapporten over de duurzaamheidsrating. Dat basiswerk geeft ons een beeld van de impact van een bedrijf en geeft mogelijke problemen aan op niveau van ESG-factoren (Environmental, Social & Governance), zodat we goed voorbereid naar de eerste vergadering komen. Na de kennismakingsvergadering bepalen we specifieke impactdoelen voor het bedrijf binnen de drie bovenvermelde algemene doelstellingen.

Een voorbeeld: uit onze eerste evaluatie van een zonne-energiebedrijf waarin we beleggen bleek dat zijn producten superieur waren aan die van zijn concurrenten. Een betere kwaliteit betekent meer efficiëntie voor klanten en hogere marges voor het bedrijf en zijn aandeelhouders.

We merkten echter dat het bedrijf niet erg transparant was wat betreft metingen. Wij stelden ons tot doel uit te zoeken hoe sterk het bedrijf bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot, waarover momenteel nog niet wordt gerapporteerd. We wilden ook een beter inzicht krijgen in de kernpunten, zoals innovatie en menselijk kapitaal, waarmee het bedrijf uitmuntende resultaten kan neerzetten. Dankzij ons engagement konden we ook onze perceptie van het bedrijf aangaande zijn score voor de voornaamste impactcriteria toetsen:

  • Materialiteit: is de impact relevant voor de waardefactoren zoals verkoop, winst, beleggingen en risico's? Heeft die een impact op de legitimiteit om actief te zijn in zijn markten en met zijn stakeholders?
  • Intentionaliteit: is de impact een bewuste keuze, een onderdeel van de strategie en het doel van het bedrijf?
  • Transformatiepotentieel: draagt het bedrijf met zijn bedrijfsmodel, technologie, omvang of normen bij tot een positieve transformatie?

Aard van het engagement

Het engagement van NNIP verschilt van de traditionele vormen van engagement. We stellen ons niet vijandig op zoals activistische aandeelhouders, en in tegenstelling tot het thematisch engagement – die zich meestal concentreren op één thema voor verschillende bedrijven – raken we met ons impactengagement meerdere thema’s aan binnen een specifiek bedrijf. We kiezen voor samenwerking en een holistische benadering, op maat van de onderneming waarin we beleggen. Tabel 1 maakt de verschillen duidelijk.

Tabel 1 : Vergelijking van de benaderingen

Bron: NN Investment Partners

In essentie vormt ons engagement een uitbreiding op onze algemene fundamentele analyse, met bijzondere aandacht voor de impact en duurzaamheid op het vlak van materialiteit, externaliteiten en cultuur. Het is een arbeidsintensief proces dat een  geconcentreerde portefeuille vereist om doeltreffend te zijn. Met een portefeuille van 40 tot 50 aandelen die we lang aanhouden, blijft het aantal engagementen overzichtelijk en kunnen de portefeuillebeheerders een diepgaande kennis opbouwen van alle bedrijven. En omdat elk van de aandelen gemiddeld 2 tot 2,5% van onze portefeuille uitmaakt, is het mogelijke rendement van elk engagement belangrijk.

Wat bespreken we?

Tijdens de inleidende vergadering bespreken we een brede reeks onderwerpen, zoals de algemene aanpak van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid, de manier waarop ESG-problemen aangepakt worden, en hoe het management de impact van het bedrijf ziet en welke rapporteringskeuzes het maakt.

De opvolgingsvergaderingen zijn doorgaans veel specifieker en meer gericht op de belangrijkste thema's, zoals impactmeting of een belangrijke materiële kwestie. In het zonne-energiebedrijf uit ons voorbeeld focusten we op het menselijk kapitaal als een belangrijk kernpunt voor het behoud van het concurrentievoordeel, aangezien dat ons grootste vraagteken was. We bespraken in een reeks e-mails ook de impactmeting om de emissievermijding van het bedrijf (d.w.z. emmisieverminderingen bij klanten dankzij de technologie van het bedrijf) te kwantificeren en kregen zo meer duidelijkheid over veronderstellingen daarover.

Engagementproces

Het engagementproces maakt deel uit van ons algemene beleggingsproces, zoals getoond in bovenstaande afbeelding. We analyseren de impact, het duurzaamheidsprofiel, de fundamentals/ het bedrijfsmodel en de financiën van elk bedrijf waarin we beleggen. We volgen ook hun vooruitgang op. Ons engagement maakt deel uit van stappen 2 en 4 van ons beleggingsproces. In stap 2, de fundamentele analyse, maken we ons vertrouwd met het bedrijf, leggen we de eerste contacten en stellen we onze eerste vragen. Het engagement wordt formeler in stap 4, wanneer we onze engagementdoelstellingen bepalen.

We gaan na in welke mate onze doelstellingen zijn gerealiseerd. Dat bepaalt onze vragen tijdens de (het) volgende vergadering/-telefoongesprek in het kader van ons engagement. De aandachtsgebieden verschillen per bedrijf. Voor een bepaald voedingsbedrijf bijvoorbeeld, zijn we tevreden over hun duurzaamheidsrapportering en -prestaties voor de belangrijkste onderwerpen maar blijft de impactmeting maar matig. Voor elk bedrijf waarin we beleggen documenteren en specificeren we drie types engagementdoelstellingen, zoals getoond in Tabel 2, die ook onze evaluatie van het zonne-energiebedrijf weergeeft.

Tabel 2 : Overzicht van de engagementsdoelstellingen

Bron: NN Investment Partners

Het impactengagement evalueren

Bij de evaluatie van ons engagement kijken we naar de voortgang van de gestelde doelstellingen en de bereikte mijlpalen. We kijken ook sterk naar de kwaliteit van de dialoog. Zo beoordelen we de openheid en responsiviteit, de erkenning van problemen, de openheid naar verandering, het aantal en de aard van de besproken thema's, de diepgang van de besprekingen, de geloofwaardigheid van de verstrekte voorbeelden en anekdotes, en in welke mate relevante gegevens worden aangereikt.

Bij ons zonne-energiebedrijf, en trouwens voor veel van onze engagementen, is de kwaliteit van de dialoog hoog. In enkele gevallen was de kwaliteit van onze dialoog met het bedrijf echter dermate teleurstellend dat we besloten onze positie te verkopen. In één geval voelden we dat het bedrijf te rigide was om een transformationele verandering te kunnen bewerkstelligen. Bij een ander bedrijf voelden we net het tegenovergestelde: er was zo weinig structuur dat we het gevoel hadden dat het zijn activiteiten niet onder controle had.

De portefeuillebeheerders van onze impactbeleggingsstrategie hebben meer dan 80 engagementvergaderingen en -telefoongesprekken gevoerd in 2017, alsook tientallen e-mailcontacten met bedrijven.

Voordeel voor bedrijven

De feedback van bedrijven over onze benadering is tot dusver erg positief. Ze waarderen de feedback over hun duurzaamheidsinspanningen, waarop ze doorgaans weinig respons krijgen van investeerders. De feedbackmails die we hun sturen laten hen ook toe aan te tonen dat beleggers geïnteresseerd zijn in deze thema's, en helpt hen het interne bewustzijn te verhogen. Ze waarderen ook dat we beste praktijken delen over impact- en duurzaamheidsrapportering, en bevragen ons over manieren om gelijkgestemde beleggers te ontmoeten en over hoe ze moeten omgaan met bureaus voor duurzaamheidsratings. Met onze aanpak kunnen we duidelijk een impact hebben op de bedrijven waarin we beleggen.

Download het volledige artikel:


Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers.

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 of het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

Over de auteur

Willem Schramade

Willem Schramade

Senior Portfolio Manager

Ervaring sinds 2000

Toon meer