Drie voordelen van Emerging Market Debt Local Currency versus Local Bonds

26-03-18

De belangstelling voor obligaties uit opkomende landen (EMD) neemt sterk toe dankzij de gunstige omstandigheden voor deze beleggingscategorie. De wereldwijde groei is sterk en wijdverbreid, de inflatie is beperkt, de grondstoffenprijzen lopen op en er is nog meer dan voldoende liquiditeit. In de afgelopen tien jaar hebben beleggers relatief weinig belegd in EMD in lokale valuta (LC), in tegenstelling tot in Local Bonds (LB). Maar dit kan wel eens gaan veranderen.

Nu de inflatie lijkt aan te trekken en de centrale banken een einde maken aan de monetaire versoepeling, maken beleggers zich steeds meer zorgen over de rentegevoeligheid van hun beleggingen. Voor hen is LC ook aantrekkelijk vanwege de potentiële diversificatievoordelen van dit segment en de onderwaardering van valuta’s van opkomende landen.

Daniel Wood, Senior Portfolio Manager EMD Local Currency bij NN Investment Partners: “EMD LC heeft in het huidige marktklimaat drie belangrijke voordelen ten opzichte van Local Bonds.”

“Het belangrijkste voordeel van EMD LC ten opzichte van LB voor de korte tot middellange termijn is dat deze categorie veel minder gevoelig is voor stijgende rentes. De LC-index, de JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), heeft een gemiddelde looptijd van slechts twee maanden. De duratie van de index voor Local Bonds, de JP Morgan Global Bond Index - EM Global Diversified (GBI-EM GD), is meer dan vijf jaar. LC-obligaties bieden op dit moment een yield van bijna 4%, versus 6% voor Local Bonds. De extra 2% compenseert beleggers in een klimaat van stijgende rentes echter niet voldoende voor het duratierisico. We gaan ervan uit dat de inflatie in meer dan de helft van de landen in de Local Bond-index tot eind 2019 zal aantrekken. Daarnaast verwachten we dat tien van de centrale banken in de landen de beleidsrentes in deze periode zullen verhogen, terwijl er slechts vier de rente zullen verlagen. Hogere beleidsrentes zijn normaal gesproken gunstig voor LC, omdat de renteverschillen groter worden ten opzichte van ontwikkelde markten.”

“Het tweede voordeel is dat de samenstelling van de LC-index gunstiger is. Zo is de weging van landen met een begrotingsoverschot veel groter in de LC-index. De valuta’s van deze landen hebben van nature de neiging om te stijgen en beleggers worden zo dus grotendeels beschermd tegen de valutavolatiliteit die doorgaans ontstaat bij veranderingen in de wereldwijde risicobereidheid. Daarnaast is de weging van landen met een dubbel tekort (op de begroting én op de lopende rekening) juist hoger bij Local Bonds. Hoewel de yields hoger zijn, zijn deze landen kwetsbaar voor depreciatie van hun valuta’s als gevolg van uitstroom. Ten slotte is de LC-index meer representatief voor het ‘thematische risico’ van opkomende markten dan voor LB, dankzij de weging van 17% voor China en India samen. Vanwege beperkingen voor de handel in obligaties in lokale valuta op deze markten maken deze landen geen deel uit van de LB-index.

“Het derde en laatste voordeel is dat EMD LC een betere diversificatie biedt. Dit is vooral van belang in een klimaat waarin veel beleggers moeite hebben met de hoge waarderingen, maar door de sterke wereldwijde fundamentals wel belegd willen zijn. Hoewel de Sharpe-ratio’s in de periode van januari 2003 tot december 2017 iets positiever waren voor Local Bonds dan voor LC, slaan deze ratio’s om in periodes die worden gekenmerkt door wereldwijd stijgende beleidsrentes. Tussen januari 2003 en december 2017 waren ook de correlaties tussen LC en spreadproducten aanzienlijk lager dan voor Local Bonds en zelfs negatief met betrekking tot Amerikaanse High Yield-obligaties. Daarnaast doen LC-obligaties het meestal beter bij onrust op de markten. Historisch gezien zijn de verliezen kleiner dan bij Local Bonds.”

Daniel Wood concludeert: “We vinden dat beleggers in het huidige klimaat van stijgende rentes fors onderbelegd zijn in EMD LC. De categorie profiteert van minimale duratierisico’s en een lage correlatie met spreadproducten. Dit is volgens ons gunstig voor beleggers bij stijgende rentes en toenemende zorgen om een hogere wereldwijde inflatie. Nu het monetaire beleid geleidelijk minder stimulerend wordt en de inflatieverwachtingen toenemen in het universum van opkomende markten, zouden beleggers in EMD in de komende twee jaar, en wellicht ook daarna, een voorkeur moeten hebben voor LC.”

Download het artikel:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Daniel Wood

Daniel Wood

Senior Portfolio Manager, EMD Local Currency

Ervaring sinds 2001

Toon meer