Frontier Markets Debt: hebben Europese beleggers een verkeerd beeld van Afrika?

15-08-18

• De recente marktcorrectie ging gepaard met hogere yields voor Frontier Markets Debt (FMD), terwijl de onderliggende fundamentals sterk blijven. • Op de zeer korte termijn blijft NN Investment Partners (NN IP) voorzichtig, gezien de risico’s en de waarschijnlijk uitdagendere technische marktomstandigheden in de komende maanden. • Na de sterke terugval blijven we ons richten op positieve FMD-rendementen bij een horizon van zes tot twaalf maanden. Er zijn sterke idiosyncratische beleggingscases mogelijk, in het bijzonder in een aantal Afrikaanse landen, zoals Ghana en Egypte.

Na een jaar met een uitzonderlijk grote vraag van beleggers naar Frontier Markets Debt (FMD), waren het aantal uitgiften in harde valuta in 2017 en begin dit jaar en de waarderingen van de J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) sterk gestegen. De index bestaat uit 35 landen die worden gezien als de nieuwe generatie opkomende markten, ofwel landen in een vroeg stadium van ontwikkeling die vergelijkbaar zijn met opkomende markten die nu verder zijn, zoals Mexico, Rusland of Zuid-Korea. Na de recente onrust op de markt zijn sommige FMD-waarderingen echter weer aantrekkelijker geworden.

De correctie kwam volgens NN IP door een combinatie van factoren, zoals de sterke Amerikaanse dollar, de minder synchroon verlopende wereldwijde groei, idiosyncratische ontwikkelingen in bijvoorbeeld Argentinië en het Midden-Oosten en een toenemend risico van een handelsoorlog. Hoewel de fundamentals sterk blijven, zijn de frontiermarkten niet ongevoelig voor de marktdynamiek. Een aantal risico’s, zoals idiosyncratische gebeurtenissen in opkomende landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Latijns-Amerika (zoals de verkiezingen in Brazilië) en de dreigende escalatie van handelsruzies, is nog aanwezig en moet in de gaten worden gehouden.

NN IP is gezien het meer uitdagende wereldwijde klimaat en de meer illiquide marktomstandigheden echter voorzichtig en geeft een voorkeur aan beleggingen met een hoge bèta. Voor de middellange termijn blijft het beeld voor FMD niettemin gunstig. De sterke dollar was in de afgelopen maanden nadelig, maar NN IP verwacht dat de fundamentals, niet in de laatste plaats het dubbele tekort van de VS, de dollarkoers in toom zullen houden. We denken dat de sterke fundamentals en mogelijk afnemende risico’s gunstig zullen zijn voor FMD. In de komende zes tot twaalf maanden zullen de rendementen waarschijnlijk weer positief worden en zal er weer instroom zijn in FMD. Het kleine aantal wanbetalingen en de hogere rendementen ten opzichte van andere vastrentende categorieën zijn sterke argumenten om in FMD te beleggen. De herwaardering van het risico binnen het frontieruniversum ging gepaard met een stijging van de yields van 5,9% aan het eind van 2017 naar 7,1%.

Sterke idiosyncratische beleggingscases, vooral in Afrika

Binnen frontiermarkten ziet NN IP sterke idiosyncratische ontwikkelingen waarbij de onderliggende economieën structureel zijn verbeterd. Frontiermarkten als geheel maken een groeiversnelling door en NN IP ziet nog altijd verbeteringen in de institutionele, politieke en economische aspecten van deze markten. De verwachting is dat ruim een derde van de frontiermarkten in de komende drie jaar met meer dan 5% zal groeien en dat in deze categorie de snelst groeiende economieën ter wereld te vinden zullen zijn, bijvoorbeeld Ethiopië en Ivoorkust. De groei in het NEXGEM-universum zal versnellen van 3,4% in 2017 naar 4,5% in 2019. Bovendien profiteren verschillende frontiermarkten, zoals Ghana of Egypte, van steunprogramma’s van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor structurele hervormingen en financiële instroom. Bij frontiermarkten treedt het IMF op als ontwikkelingspartner. Daarnaast is er nieuwe steun en financiering van grote niet-traditionele partijen zoals China, bijvoorbeeld via het initiatief ‘One Belt, One Road’.

Ghana is één van de interessante beleggingsmogelijkheden binnen FMD: door de herwaardering in het tweede kwartaal van 2018 zijn de obligaties weer aantrekkelijk geworden, terwijl het land politiek stabiel is en kan vertrouwen op een gediversifieerde, vooral op grondstoffen gebaseerde export. Daarnaast heeft de nieuwe regering hervormingen doorgevoerd in de overheidsfinanciën en geleerd van de fouten van vorige regeringen, vooral als het gaat om het begrotingsbeleid. De huidige regering wil graag een einde maken aan de exorbitante overheidsuitgaven die in het verleden rond verkiezingen werden gedaan. Ghana ligt voor de komende vijf jaar op koers voor een geschatte gemiddelde bbp-groei van 5,5% per jaar tot 2023. Het land profiteert ook van een IMF-programma, maar de nieuwe regering streeft op de lange termijn naar een ‘Ghana Beyond Aid’ op basis van de nodige structurele hervormingen. We verwachten dat de structurele hervormingen en institutionele ontwikkelingen op de middellange termijn zullen leiden tot een beter bestuur.

Ook Egypte is een voorbeeld van een land met positieve structurele economische hervormingen en maatregelen van de overheid. Subsidies werden verlaagd en de btw werd verhoogd om de begroting en de balans van het land te stabiliseren. Daarnaast werd de munt gedevalueerd, waardoor het concurrentievermogen toenam, en krijgt het land IMF-steun ter waarde van 12 miljard dollar. Hierdoor heeft Egypte al uitzonderlijke macro-economische verbeteringen laten zien en is het land goed gepositioneerd voor verdere groei. NN IP belegt in Egypte in FMD in lokale en harde valuta’s. Het Emerging Markets Debt-beleggingsteam heeft de exposure naar FMD in lokale valuta’s onlangs deels verkleind, maar kijkt naar mogelijkheden om deze exposure weer uit te breiden.

Yvette Babb, Senior Portfolio Manager Frontier Markets Debt bij NN Investment Partners: “We zijn zeer positief over de fundamentals voor frontiermarkten als geheel, maar in het bijzonder voor een aantal Afrikaanse landen. Veel Europese beleggers hebben een verkeerd beeld van Afrika. Het continent is veel meer divers dan de meeste beleggers denken – en zelfs meer gespreid dan Europa. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is de politieke situatie in veel Afrikaanse landen stabiel. Hun economieën verbeteren gestaag, waarbij politici zich richten op structurele hervormingen. In veel gevallen ondersteunt het IMF de hervormingsagenda van de landen. Dit maakt de afzonderlijke vastrentende beleggingscases een stuk sterker.”

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

  Over de auteur

  Yvette Babb

  Yvette Babb

  Senior Portfolio Manager, Frontier Markets Debt

  Toon meer