Vier trends in Alternative Lending

10-01-18

Het belooft een zeer enerverend jaar voor Alternative Lending te worden, met nieuwe spelers die op de voorgrond treden, meer consolidatiemogelijkheden en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende spelers. Gabriella Kindert, Head of Alternative Credit bij NN Investment Partners, zet hieronder uiteen welke trends in 2018 naar verwachting van invloed zullen zijn op het landschap van de alternatieve kredietverlening en hoe beleggers hiervan kunnen profiteren.

Trend 1. Toenemende concurrentie & Open Network Collaboration (ONC)

De kredietcapaciteit van Europese banken is toegenomen. Ze hebben echter te maken met nieuwe regelgeving en margedruk en moeten uitdokteren hoe ze kunnen inspelen op digitale kansen. In januari 2018 treedt de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 in werking, waarbij banken derden toegang moeten geven tot hun klantgegevens, mits de klant toestemming geeft. Hierdoor zal de bemiddelende rol verder afnemen en kunnen nichespelers schaal krijgen. Deze kansen bieden oplossingen, zoals een grotere efficiëntie in het ken-uw-klant-proces en in betalingen en afwikkelingen. ‘Plug-and-play kredietverlening’ zal meer en meer gemeengoed worden. Sommigen noemen dit Open Banking, maar ik vind ‘Open Network Collaboration’ een betere benaming. Technologieën, zoals Blockchain, zullen de manier waarop banken communiceren, risico’s analyseren en beheersen en transacties met elkaar aangaan fundamenteel veranderen.

Voor Alternative Lending/Private Debt-fondsenwerving was 2017 een recordjaar (Alcentra, ICG, HayFin, Bluebay) en er moet in worden geïnvesteerd (IPE, Deloitte 2017). Steeds meer institutionele beleggers hebben interesse in sommige van deze platforms, vooral omdat veel Fintech-platforms voldoende groot zijn om in te investeren.

Voor veel Fintech-platforms zal 2018 een keerpunt zijn.

Kredietverlening blijft een waardegedreven, kapitaalintensieve onderneming en dus is het moeilijk om zonder schaal en/of duidelijke niche concurrerende bedrijfsmodellen te behouden. In 2018 zal het op de markt vooral gaan over een multi-partnerbenadering, waarbij verschillende spelers meerdere samenwerkingsverbanden en investeringsvormen aangaan (directe deelnemingen, investeringsprogramma’s en partnerschappen).

Beleggers moeten sterke partnerschappen aangaan om te zorgen voor een adequate investeringsstroom en hun gestelde voorwaarden bewaken zodat het risicoprofiel van hun beleggingen niet verslechtert. Daarnaast moeten ze de mogelijkheden onderzoeken om te investeren in hoogwaardige digitale platforms die geld lenen aan het MKB en consumenten. Hier liggen nog aanzienlijke kansen, al moeten de risico’s wel goed worden beoordeeld en gemonitord.

Graph 1. Key Trends in Alternative Lending 2018

Bron: Gabriella Kindert

Trend 2. Consolidatie en nieuwe spelers in de financiële dienstverlening

Datagedreven e-commercebedrijven van buiten Europa en de financiële sector worden steeds belangrijker in de financiële dienstverlening. Een voorbeeld is Amazon, dat zich de laatste jaren in de zakelijke kredietverlening heeft gemengd.

Sommige van deze e-commercebedrijven zullen e-commerceplatforms in Europa kopen om vandaaruit financiële diensten aan te bieden. De rol van China in het wereldwijde (inclusief het Europese) financiële stelsel wordt groter. In de afgelopen jaren hebben Alipay en WeChat hun aanwezigheid op de internationale markten uitgebreid.

In het afgelopen decennium is de relatieve kracht van Europese financiële instellingen ook gedaald van 36% naar 14% van de marktkapitalisatie van de Top-50 Financiële Instellingen. Dit kan kansen bieden voor overnames van spelers op het Europese continent. Beleggers zouden ook moeten overwegen om partnerschappen aan te gaan die verder reiken dan de traditionele instellingen voor financiële dienstverlening.

Graph 2. Market Cap of Top 50 Financial Institutions 2007-2017

Bron: Auteur op basis van Thomson Reuters Data

Trend 3. Meer datatransparantie en harmonisatie-eisen

Een gedifferentieerde financiële dienstverleningssector kan verschillende voordelen voor klanten en beleggers met zich meebrengen door de flexibiliteit van de kredietmarkten te vergroten. Er is echter wel een goed begrip nodig van de tegenpartijrisico’s, vooral die met betrekking tot spelers die buiten het regelgevingskader opereren.

Het beoordelen van platforms voor Alternative Lending is ingewikkeld. Beleggers moeten rekening houden met datatransparantie en gebruikmaken van externe partijen om performancegegevens te valideren en te vergelijken.

Trend 4. Groei en verstoring in financieringsoplossingen voor de kortere termijn

Bij rendementen op creditcards en kortlopende leningen voor consumenten kunnen data een groot verschil maken in de risicoprijsstelling, waarbij digitale technologieën en bedrijfsmodellen de status-quo kunnen veranderen en effectievere oplossingen kunnen bieden. Verstoring in deze segmenten is hoognodig. Er zijn tal van opkomende Fintech-oplossingen om op deze marktkans in te spelen. Een recent voorbeeld is de toetreding van Barclays tot online consumentenleningen.

Beleggers moeten niet vergeten dat de kredietmarkt is veranderd. De kredietkloof is een heterogene mogelijkheid geworden en sommige productgebieden zijn oververhit.

De premies zijn echter interessant voor kortlopende leningen, consumentenfinanciering, handelsfinanciering en debiteurenfinanciering via invoice discounting en receivable financing. Kleinere MKB-bedrijven hebben nog altijd te maken met een gebrek aan financiering vanwege een lage rating en hoge acceptatiekosten. In deze sector kunnen innovatieve oplossingen voor directe leningen en marketplace lending een groot verschil maken via een op slimme technologie gebaseerde structuur.

Complexe en illiquide beleggingen, zoals commerciële vastgoedleningen en exportkredietleningen, en beleggingen in de scheepvaartsector bieden beleggers nog steeds hoge premies ten opzichte van liquide markten.

Graph 3. Markets still offers opportunities for efficiency

Bron: Auteur op basis van ECB Data, European Data Warehouse

Conclusie

Voor Alternative Lending wordt 2018 een enerverend overgangsjaar. De bemiddelende rol van banken zal verder afnemen en nieuwe spelers zullen marktaandeel winnen. De digitale transformatie, mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën als Blockchain, biedt nieuwe dimensies van interactie, risicotransparantie en klantkennis.

Tegelijkertijd zal de markt voor Alternative Lending volwassener en geïnstitutionaliseerd worden. Voorspellende analytische vaardigheden zullen nieuwe kredietmogelijkheden aan het licht brengen en zorgen voor een betere waardering van risico. Open Architecture en Open Network Collaboration zullen uiteindelijk leiden tot betere producten en diensten voor klanten. De opkomende spelers zullen financieringsmogelijkheden bieden aan veel innovatieve bedrijven en consumenten die op dit moment wellicht geen toegang hebben tot concurrerende financiering. Technologiegedreven kredietoplossingen zullen gemeengoed worden.

Ik ga uit van een dynamische markt met krappe deadlines - en verschillende mogelijkheden voor spelers die duidelijk toegevoegde waarde bieden.

Download the article:

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Gabriella Kindert

Gabriella Kindert

Toon meer