Vooruitblik 2018: ook stijgende rentes bieden kansen

23-11-17

• De groei van de wereldeconomie zal, breed gedragen over sectoren en regio’s, in 2018 op een gezond niveau stabiliseren • Onze research met betrekking tot het marktgedrag wijst op een gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen • We hebben een voorkeur voor aandelen, vanwege de gunstige macro- en winstvooruitzichten en een positieve marktdynamiek • We zijn positief over Japan, opkomende markten en aandelen uit de eurozone, en hebben een voorkeur voor cyclische exposure op basis van sterke macrocijfers en licht oplopende obligatierentes • Vastrentende beleggingen worden geconfronteerd met stijgende rentes en hoge waarderingen; we adviseren een flexibele allocatie richting een kortere duratie en exposure naar groei

De economische omstandigheden zijn in zeker tien jaar niet zo gunstig geweest als nu. Sinds eind vorig jaar is de mondiale groei aan het versnellen, na bijna twee jaar waarin het momentum was afgenomen. In zekere zin heeft de combinatie van een sterkere winstgroei, een toenemend ondernemersvertrouwen en hogere investeringen de groei opgestuwd tot aan de bovenkant van de groeirange die sinds de financiële crisis van kracht is.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “De vraag is natuurlijk of we het groeiplafond in 2018 zullen doorbreken. Om maar met het ‘slechte’ nieuws te beginnen: wij gaan daar niet van uit. Voor een duurzame doorbraak zal de genoemde combinatie aan kracht moeten winnen. Hoewel de winstgroei nog in de dubbele cijfers zal uitkomen, zal deze waarschijnlijk vertragen. We denken dat de conjuncturele opleving in de productiviteitsgroei zijn langste tijd heeft gehad, terwijl de prijszettingskracht niet sterk zal toenemen. Tegelijkertijd verwachten we een zeer matige stijging van de loongroei, vooral in de VS en Japan. De vertraging in de winstgroei gaat hand in hand met een stabilisatie van het ondernemersvertrouwen. Dit wijst erop dat het momentum voor de bedrijfsuitgaven robuust blijft, maar vermoedelijk niet verder zal aantrekken.”

“Het goede nieuws is dat de groei waarschijnlijk niet zal verslechteren. Deze is breder gedragen dan we sinds 2008 hebben gezien, zeker op sectorniveau maar ook op landenniveau. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de wereldhandel in het afgelopen jaar zo sterk is hersteld en waarom ook opkomende markten hebben kunnen aanhaken. Bovendien stijgen de consumptie en de investeringen sterk, terwijl het begrotingsbeleid eerder ruimer dan krapper zal zijn. De groei wordt dus ook ondersteund door meerdere vraagcomponenten.”

“Terwijl de reële kant van de economie dus op volle toeren draait, blijft de nominale kant haperen. De loon- en prijsinflatie en de productiviteitsgroei blijven gematigd. Deze twee pijlers zullen in 2018 de belangrijkste swingfactoren zijn en moeten aantrekken om de nominale groei door het plafond te duwen – en voeding te geven aan een verdere stijging van op groei gerichte beleggingen, zoals aandelen. De twijfels over de lage inflatie en productiviteitsgroei zijn aanleiding voor een hoger dan gebruikelijke onzekerheidspremie en zijn tegelijkertijd de belangrijkste reden voor een marktomgeving met hoge absolute waarderingen (en lage verwachte rendementen) in combinatie met nog steeds aantrekkelijke relatieve waarderingen.”

“De zorgen over hoge marktwaarderingen zijn begrijpelijk, maar als beleggers zich te veel door angst laten leiden, kunnen ze kansen over het hoofd zien en uiteindelijk hun rendementspotentieel uithollen. Uit onze research naar factoren die het marktgedrag bepalen, blijkt dat het klimaat voor risicovolle beleggingen nog zeker niet negatief is. We baseren dit op maatstaven voor sentiment, beleggersemotie, kuddegedrag, liquiditeit en positionering. De eenvoudigste onderbouwing is echter dat er nog geen duidelijke tekenen zijn van overdreven optimisme.”

Aandelen

NNIP heeft voor 2018 een voorkeur voor aandelen. Het fundamentele plaatje voor deze categorie is in jaren niet zo goed geweest. De macrocijfers zijn sterk en de winstgroei zal dit en volgend jaar in de dubbele cijfers uitkomen. Tegelijkertijd voorkomen de lage inflatiecijfers een snelle verkrapping van het monetaire beleid.

Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset bij NN Investment Partners: “Het klimaat voor aandelen is bijna ideaal. Naast het gunstige fundamentele beeld is ook de marktdynamiek in de afgelopen maanden sterk verbeterd. Het momentum is sterk, terwijl de positionering toeneemt maar nog niet overdreven is. Beleggers zijn optimistisch maar nog zeker niet euforisch, zo blijkt uit diverse sentimentsindicatoren.”

“Een belangrijke vraag is of de aandelenmarkten de opgaande trend die we al sinds begin 2016 zien, zullen voortzetten. Volgens vele marktvolgers zijn de waarderingen aan de hoge kant, maar wij denken dat de waardering geen belemmering hoeft te vormen voor verdere stijgingen. De koers-winstverhoudingen zijn weliswaar hoog, maar niet extreem als we rekening houden met het huidige punt in de winstcyclus. Ten opzichte van vastrentende instrumenten zijn de waarderingen van aandelen in lijn met of aantrekkelijker dan de historische gemiddelden. Dit geldt vooral voor de eurozone en Japan.”

“De relatief hoge risicopremie op aandelen is een van de redenen waarom wij een voorkeur hebben voor Japan. De politieke onzekerheid is ook aanzienlijk afgenomen door de duidelijke verkiezingsoverwinning van premier Abe. Hierdoor lijkt de voortzetting van zijn ‘Abenomics’ en het accommoderende monetaire beleid vrij zeker. We zijn ook positief over opkomende markten. De winstvooruitzichten zijn sterk, de waarderingen aantrekkelijk en de meeste opkomende markten profiteren van gunstige financiële condities. Veranderende Fed-verwachtingen en een sterkere dollar, in combinatie met een overwogen consensuspositionering, zijn echter belangrijke risico’s. We hebben een voorkeur voor de eurozone versus de VS, vanwege de aantrekkelijkere waardering en de grotere cyclische gevoeligheid.”

“Ook op sectorniveau hebben we een voorkeur voor cyclische exposure, op basis van drie elementen: sterke macrocijfers, hogere obligatierentes volgend op een geleidelijk krapper monetair beleid en stabiele tot hogere grondstoffenprijzen. Energie en Basismaterialen profiteren van het laatstgenoemde element. Onze voorkeur gaat uit naar de financiële sector, vanwege de lage waarderingen, goede winstvooruitzichten en positieve correlatie met de obligatierentes. Omdat we uitgaan van een geleidelijke stijging van de obligatierentes, zullen financials het waarschijnlijk beter doen dan sectoren die sterk hebben geprofiteerd van de ‘search for yield’, zoals de nutssector en Telecom.”

Vastrentende beleggingen

De vooruitzichten voor de vastrentende markten lijken op het eerste gezicht uitdagend. De normalisatie van het monetaire beleid is op gang gekomen en daardoor schuiven we op van de ‘search for yield’ naar het reflatiethema. Dit is lastig voor vastrentende waarden, die in de afgelopen jaren sterk hebben geprofiteerd van de liquiditeit-gedreven search for yield.

Pieter Jansen, Senior Strategist Multi Asset bij NN Investment Partners: “Het tempo van de normalisering en de stijging van de obligatierentes zal sterk bepalend zijn voor het correctierisico van vastrentende spreadproducten, zoals (high yield) bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten (EMD). We verwachten dat beide zeer geleidelijk zullen blijven verlopen. Gegeven het keerpunt op monetair gebied, de krappe waarderingen en zwakke liquiditeit is er een reëel risico van een tijdelijke, gematigde stijging van de spreads. Van een aanzienlijke stijging van de spreads is doorgaans alleen sprake in een omgeving van sterke risico-aversie. Gezien de positieve fundamentele achtergrond gaan we daar niet van uit.”

Omdat het tempo van de monetaire beleidsaanpassingen sterk zal afhangen van de groei- en inflatiecijfers, is een dynamische beleggingsaanpak voor vastrentende waarden van belang. Bij een gematigde groei zal de search for yield waarschijnlijk aanhouden, met instroom in de meeste spread-categorieën maar weinig potentieel voor een substantiële verkrapping van de spreads. In een scenario met sterkere groei en stijgende obligatierentes kunnen beleggers opschuiven van categorieën met een laag risico en lange duraties naar obligaties met een korte duratie, terwijl ze voor hogere spreads terecht kunnen bij categorieën met een hoger risico. Een lage correlatie met Amerikaanse staatsleningen, exposure naar groei en variabele coupons krijgen in een dergelijk scenario de voorkeur. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in categorieën als converteerbare obligaties, Alternative Credit en EMD.”

Download het artikel hieronder:


Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Chief Investment Officer of NN Investment Partners

Ervaring sinds 1998

Ervaring in het bedrijfsleven: Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in de financiële dienstverlening en begon in 1999 bij deze organisatie. Voordat hij Chief Investment Officer werd, was Valentijn Chief Strategist en Head of Multi-Asset van 2013 tot 2017 en daarvoor was hij Head of Strategy binnen Multi-Asset van 2010 tot 2013. Hij is de woordvoerder van NN IP en verschijnt geregeld bij klantevents en in de media.

Opleiding: Valentijn van Nieuwenhuijzen heeft een Master in Economie van de Universiteit van Amsterdam.

Toon meer

Toon meer