Wereldwijd sterke groei Green Bond portefeuilles: NN IP beheert grootste Green Bond fonds ter wereld

09-07-18

NN Investment Partners (NN IP) heeft in het tweede kwartaal van 2018 een significante toename gezien in het beheer van green bond portefeuilles. Het beheerd vermogen is gestegen van EUR 20 miljoen in 2016 naar circa EUR 900 miljoen in juli 2018 en naar verwachting zal dit snel verder groeien tot meer dan EUR 1 miljard.

Het NN (L) Green Bond fund is het best presterende Green Bond Fonds over de afgelopen jaren en is gegroeid tot het grootste Green Bond Fonds ter wereld met een beheerd vermogen van EUR 560 miljoen. Dit is het gevolg van de wereldwijde groei van green bonds en toenemende vraag van particulieren en institutionele partijen naar duurzaam en milieuvriendelijk beleggen, zonder dat er rendement opgeofferd wordt.

Sinds de publicatie van de eerste Green Bond Principles in 2014, maken green bonds een ware opmars. Green bonds zijn vastrentende instrumenten waarbij de opbrengsten worden gebruikt om nieuwe en/of bestaande projecten die aantoonbaar gunstig zijn voor het milieu geheel of deels te (her)financieren. De markt voor deze green bonds is gegroeid tot meer dan EUR 300 miljard. NN IP heeft een trackrecord van 20 jaar op het gebied van verantwoord en duurzaam beleggen en onderschrijft sinds 2008 de Principles for Responsible Investment (UN PRI). Met de lancering van het NN (L) Green Bond fund heeft NN IP in 2016 aan de start gestaan van de wereldwijd snelgroeiende green bonds markt.

NN IP richt zich vanuit haar pionierspositie in green bonds sinds 2014 op zogenoemde ‘donkergroene obligaties’ en beoordeelt als asset manager zelf elke uitgifte van een green bond. Met deze extra stap waarborgt NN IP het groene karakter van de belegging door een eigen onafhankelijke selectie te maken op basis van haar green bond-raamwerk. Daarnaast biedt NN IP haar klanten een uitgebreide impactrapportage aan die duidelijk maakt wat het groene karakter in de praktijk betekent, zoals de impact van de beleggingen op de hoeveelheid CO2-uitstoot. Tevens is het fonds het eerste groene obligatiefonds dat zowel het LuxFLAG Climate Finance Label als het Franse TEEC label heeft ontvangen. Dit zorgt voor onafhankelijke waarborging dat de inleg van beleggers daadwerkelijk bijdraagt aan de financiering van initiatieven op het gebied van klimaatverandering en benadrukt de donkergroene en strikte benadering van het fonds voor het selecteren van green bonds.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bij NN Investment Partners: De toekenning eerder dit jaar van het Franse TEEC Label in combinatie met de significante groei van het vermogen onder beheer is een groeiende erkenning voor de kwaliteit van het NN (L) Green Bond fund. Naast het donkergroene profiel is het fonds het best presterende Green Bond fonds van de afgelopen jaren, zowel qua relatieve als absolute performance. Onze relaties geven aan dat green bonds een steeds prominentere plaats in portefeuilles krijgen en verwelkomen de snelle groei van de green bond markt. Onze sterke positie in green bonds wordt door emittenten erkend. Hierdoor hebben wij invloed op nieuwe green bond plaatsingen en als bijkomend voordeel van onze omvang zijn wij een graag geziene participant in uitgiftes van nieuwe green bonds”

NN (L) Euro Green Bond is een subfonds van NN (L) (SICAV), gevestigd te Luxemburg. NN (L) (SICAV) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Download het artikel hieronder:


Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 noch het verlenen van een onderzoeksdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners Belgium NV, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

Over de auteur

Bram Bos

Bram Bos

Lead Portfolio Manager

Ervaring sinds 2001

Ervaring in het bedrijfsleven

2016-heden Senior Portefeuillemanager Global Credit Boutique. Co-Lead Portefeuillemanager Green Bonds strategie en Senior Portefeuillemanager voor de Euro Investment Grade Credit strategie, de Euro Sustainable Credit strategie en Overheidsgerelateerde Obligaties

2015-2016 Senior Portefeuillemanager Staats- en Overheidsgerelateerde Obligaties bij NN IP

2014-heden Lid van het UN PRI Fixed Income Steering Committee

2011-2015 Senior Portefeuillemanager Vastrentende Waarden bij Univest Company, verantwoordelijk voor het inrichten en beheren van ESG-portefeuilles met bedrijfs- en staatsobligaties en de integratie van ESG in vastrentende portefeuilles

2010-2011 Executive Director bij Nomura Singapore

2009-2010 Senior Portefeuillemanager bij APG

2005-2009 Portefeuillemanager Valuta’s & Strategie bij Fullerton Fund Management

2001-2005 Portefeuillemanager Valuta’s bij ABP

Diploma’s en kwalificaties

FBA

Master Economie (2001), Erasmus Universiteit Rotterdam

Toon meer

Toon meer