Emerging Markets Debt

Profiteer van een groeiende en gespreide beleggingscategorie


Sinds het begin van het nieuwe millennium zijn opkomende markten met een inhaalslag bezig ten opzichte van de gevestigde economieën. Hun obligatiemarkten zijn ook exponentieel gegroeid. Lokale kapitaalmarkten hebben zich ontwikkeld om aan de toenemende behoeften voor financiering te kunnen voldoen, terwijl beleggers werden aangetrokken in hun zoektocht naar aantrekkelijke rendementen.

  • Opkomende markten zijn aan een inhaalslag bezig op de gevestigde economieën
  • Strategische herallocatie van beleggingskapitaal van ontwikkelde naar opkomende markten ondersteunt de ontwikkeling van emerging market debt (EMD) als beleggingscategorie
  • Vanuit asset allocatie-perspectief bieden obligaties van opkomende markten belangrijke diversificatievoordelen voor vastrentende beleggingsportefeuilles
  • Dankzij haar lange en succesvolle track record is NN Investment Partners de ideale partner voor het beheren van EMD-beleggingen
Wat zijn obligaties van groeimarkten?
Wat zijn obligaties van groeimarkten?

Opkomende markten: inhaalslag op de gevestigde orde

Mondiale macroveranderingen, die in het nieuwe millennium zijn versneld, hebben opkomende markten verlost van de endemische conjunctuurschommelingen die de jaren 80 en 90 typeerden. Hun groeipercentages zijn verbeterd; sinds 2000 is het groeiverschil tussen de opkomende en ontwikkelde economieën in het voordeel van de opkomende economieën.

Economische groei opkomende markten structureel hoger dan dat van de ontwikkelde markten


Bron: IMF World Economic Outlook, april 2016

Het verschil in groei tussen opkomende en ontwikkelde economieën komt in de regel door een inhaalslag. Een mix van factoren, zoals een hogere productiviteitsgroei en gunstige demografie (snellere groei van de bevolking en bekwaamheid van de beroepsbevolking), heeft de inhaalslag sinds het begin van het nieuwe millennium versterkt. Zo is de productiviteitsgroei in opkomende economieën structureel hoger. Het grotere productiviteitspotentieel heeft kapitaal uit ontwikkelde landen aangetrokken in de vorm van directe buitenlandse investeringen. Dit is goed voor de ontwikkeling en heeft bijgedragen aan de groei van het kapitaalaandeel van opkomende versus ontwikkelde landen.

Het aandeel van opkomende markten in de wereldeconomie groeit gestaag

Bron: IMF World Economic Outlook, april 2016

Herkomst van schuldinstrumenten van opkomende markten

Schuldinstrumenten van opkomende markten hebben zich als beleggingscategorie sterk ontwikkeld in de afgelopen decennia.

De markt voor verhandelbare schuldbewijzen van opkomende markten is ontstaan ten tijde van de schuldencrisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een aantal vooral Latijns-Amerikaanse landen kon niet voldoen aan haar (bancaire) schulden, wat de Amerikaanse minister van Financiën Nicholas Brady er toe aanzette een schuldenherstructureringsplan te ontwikkelen. Na de implementatie van dit herstructureringsplan (begin jaren negentig) en nadat dit plan zich had bewezen (medio jaren negentig) betraden niet-bancaire institutionele beleggers de markt voor obligaties van opkomende markten. Dit was ook de periode waarin landen die hun schulden hadden geherstructureerd konden terugkeren tot de internationale kapitaalmarkten.

Sinds de jaren negentig hebben beleidsmakers in opkomende landen veel bereikt om de kredietwaardigheid van hun land te verbeteren. In eerste instantie werd na de zogeheten Tequilacrisis van 1994-1995 en de Aziëcrisis van 1997-1998 door de kapitaalmarkten en het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) beleidsdiscipline opgelegd. Inmiddels zijn door veel regeringen van opkomende landen zelf, ongeacht hun politieke kleur, meer orthodoxe macro-economische beleidsrichtlijnen opgesteld. Belangrijke wapenfeiten zijn bijvoorbeeld verlaging van de buitenlandse schulden, liberalisering van het regime van vaste wisselkoersen en introductie van inflatiedoelstellingen als pijler onder het monetaire beleid.

Strategische herallocatie door wereldwijde beleggers grote steun voor EMD

De versnelde economische groei en welvaart, het naar elkaar toegroeien van opkomende en ontwikkelde kapitaalmarkten, een meer geloofwaardig groeibeleid in opkomende landen en institutionele vooruitgang hebben de positie van deze beleggingscategorie verbeterd. We verwachten dat de strategische herallocatie van beleggingsinstrumenten in ontwikkelde markten naar EMD-beleggingsinstrumenten op de middellange tot lange termijn zal versnellen.

Een voorkeur voor de thuismarkt en wettelijke beperkingen hebben bijgedragen aan een situatie waarin institutionele beleggers uit ontwikkelde landen structureel onderwogen zijn in EMD. Het belang van opkomende markten - zowel wat betreft economie als kapitaalmarkt - is echter te groot om te negeren.

We gaan uit van een aanpassing van de onevenwichtige allocatie door strategische kapitaalstromen in de richting van de onderwogen EMD-subcategorieën.

Opkomende schuldmarkten zijn sterk gegroeid

De hoeveelheid uitstaande schuld van opkomende markten is sinds 2002 in hoog tempo gegroeid. Aan de vraagzijde heeft de algemene zoektocht naar rendement (‘search for yield’) geresulteerd in strategische allocaties door buitenlandse beleggers. Bij binnenlandse institutionele beleggers is de vraag naar een breder palet aan beleggingsmogelijkheden in de eigen valuta toegenomen.

Subcategorieën als lokale obligaties en valuta’s en bedrijfsobligaties in harde valuta zijn steeds populairder geworden en hebben binnen het bredere EMD-universum nu een sterke beleggersbasis. De markten voor lokale obligaties zijn ontwikkeld dankzij de introductie van diverse schuldinstrumenten, de opheffing van wettelijke en reglementaire kapitaalbelemmeringen en de verlenging van de rentecurves. In de afgelopen vijftien jaar zijn vooral binnenlandse obligaties (genoteerd in de lokale valuta van de staats- of bedrijfslening) en bedrijfsleningen in harde valuta de categorie staatsobligaties in harde valuta voorbijgestreefd.

Lokale obligatiemarkten zijn exponentieel gegroeid

Bronnen: BIS, Bank of America Merrill Lynch (per eind 2014)

Subcategorieën binnen emerging market debt

We kennen op basis van exposure naar risicopremies en valutanoteringen vijf EMD-subcategorieën. Leningen in harde valuta (HC) zijn bedrijfs- of staatsobligaties van een in opkomende markten gevestigde emittent, maar uitgedrukt in Amerikaanse dollar (of soms euro of yen). Obligaties in lokale valuta (LC) zijn leningen van een bedrijf of overheid uit een opkomend land, uitgedrukt in de munt van het land van uitgifte.

Staatsleningen in harde valuta

Obligaties van overheden in harde valuta is de meest volwassen subcategorie binnen EMD. Zij bieden een belegger exposure naar kredietrisico van opkomende markten en renterisico van ontwikkelde markten (door een risico-opslag ten opzichte van Amerikaanse staatsleningen). NN IP belegt al sinds 1993 in deze subcategorie met het fonds NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency).

Staatsleningen in harde valuta van frontier markets

‘Frontier markets’ bevinden zich typisch in het beginstadium van ontwikkeling en groeien naar verwachting sneller dan opkomende en ontwikkelde economieën. Obligaties van frontier markets zijn een relatief klein maar snelgroeiend segment binnen EMD. Zij hebben een non-investment grade rating en een overeenkomstig hogere rente. NN IP heeft sinds 2013 een gespecialiseerd fonds: NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency).

Bedrijfsleningen in harde valuta

Bedrijfsobligaties van opkomende markten in harde valuta bieden beleggers exposure naar krediet- en bedrijfsrisico alsmede renterisico van ontwikkelde markten. NN IP beheert sinds 2003 bedrijfsleningen van opkomende markten en heeft in 2011 een gespecialiseerd fonds geïntroduceerd: NN (L) Emerging Markets Corporate Debt.

Staatsobligaties in lokale valuta

In lokale valuta gedenomineerde staatsleningen zijn de grootste subcategorie binnen EMD. In essentie bieden deze leningen een belegger exposure naar zowel lokale obligaties als lokale valuta’s. NN IP beheert sinds 2007 portefeuilles in deze EMD categorie, waarin schuldinstrumenten zijn opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. Met NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), opgericht in 2010, kunt u in deze subcategorie beleggen.

Geldmarktinstrumenten in lokale valuta

Geldmarktinstrumenten in lokale valuta zijn de meest liquide subcategorie en bieden beleggers exposure naar in lokale valuta gedenomineerde geldmarktinstrumenten en wisselkoersen. De strategie van NN IP belegt in instrumenten met een looptijd korter dan een jaar. NN IP beheert in lokale valuta genoteerde geldmarktinstrumenten sinds 1998 en introduceerde in 2010 een gespecialiseerd fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency). In 2011 heeft NN IP het fonds NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities geïntroduceerd. Deze strategie belegt in het complete spectrum van EMD subcategorieën en instrumenten. Hierdoor wordt exposure verkregen naar in lokale en harde valuta genoteerde overheids-, quasi-overheids- en bedrijfsleningen, alsmede valuta’s van opkomende markten. De combinatie van een strategische asset allocatie met een tactische overlay vormt een unieke beleggingsaanpak in het universum van EMD-beleggingen.

Attractieve yields ten opzichte van obligaties van ontwikkelde markten

Bronnen: JP Morgan index yields, Bloomberg (per eind mei 2016)

Ons beleggingsteam en filosofie

NN Investment Partners heeft een lang en succesvol trackrecord in het beheren van het volledige spectrum van obligaties van opkomende markten. We hebben voor onze klanten tot nu toe stelselmatig aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen behaald. Het beleggingsproces richt zich binnen opkomende markten op de fundamentals op de middellange termijn, en legt de nadruk op diversificatiediscipline. Het proces wordt uitgevoerd door een team van EMD-experts in drie regio’s.

Dat onze strategieën consistent alfa genereren is te danken aan ons gedisciplineerde, consistente en goed gestructureerde beleggingsproces, waarin ESG-criteria zijn opgenomen. Risicomanagement en performance-attributie zijn volledig geïntegreerd en afgestemd in onze beleggingsbeslissingen. Risicomanagement zorgt voor voldoende diversificatie en een goede risicoverdeling over bronnen van alfa en houdt de bèta en de ex-ante tracking error onder controle. De analyse van de performance-attributie helpt ons bij het identificeren van onze beleggingsbeslissingen en geeft nuttige feedback over eventuele verbeteringen in het beleggingsproces.

Ons team is wereldwijd verspreid over meerdere locaties. Het team is aanwezig in drie belangrijke tijdzones en heeft zo toegang tot lokale kennis en marktliquiditeit. Tegelijkertijd kunnen we de lokale visies dankzij onze ervaring en expertise in een mondiale context plaatsen en het universum van alfabronnen uitbreiden van lokaal naar meerdere regio’s en wereldwijd. Onze activiteiten in de regio’s bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor betere besluitvorming en alfamogelijkheden in het hele EMD-universum.

De lessen van gisteren omzetten in rendementen van morgen
Bekijk de top 10 van inzichten

Strategieën

Emerging Markets Corporate Debt

Emerging Markets Debt Hard Currency

Emerging Markets Debt Local Bond

Emerging Markets Debt Local Currency

Emerging Markets Debt Opportunities

Frontier Markets Debt Hard Currency

Expert views

Contact

NN Investment Partners

+32 2 504 47 00

question@nnip.com

Team

Marcelo Assalin

Marcelo Assalin

Head of Emerging Markets Debt

Ervaring sinds 1996

Marco Ruijer

Marco Ruijer

Lead Portfolio Manager, EMD Hard Currency

Ervaring sinds 1998

Joep Huntjens

Joep Huntjens

Head of Asian Fixed Income

Ervaring sinds 1996

Terug naar boven