Disclaimer

Deze website is opgesteld met oog op verstrekken van informatie en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als beleggingsadvies of aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang daarin. De informatie mag ook niet worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies. Het gebruik van de informatie op deze site gebeurt op eigen risico en naar goeddunken van de lezer.

Beleggingen kunnen alleen geschikt zijn voor particuliere beleggers, indien en voor zo ver door hen ingeschakelde onafhankelijke of professionele adviseurs hierover een positief advies hebben uitgebracht op grond van een schriftelijke overeenkomst.

Hoewel de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het is niet toegestaan de informatie op deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan schommelen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De producten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en ze mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet als ze buiten de Verenigde Staten wonen, noch aan houders van een Green Card. De producten zullen eveneens niet geregistreerd worden op basis van de United States Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen garanderen dat de persoonsgegevens van de bezoekers van de website vertrouwelijk zullen worden behandeld overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving voor gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de bezoekers van de website, tenzij NN Investment Partners Holdings N.V. en/of één van haar dochtermaatschappijen een wettelijke reden heeft om dit te doen, zoals bv. de uitvoering van een contract of legitieme belangen.

Voor meer gedetailleerde informatie over dit fonds verwijzen we naar het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de bijhorende bijlagen, die alle nodige informatie over het product, de kosten en de risico’s vermelden. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de bijhorende bijlagen zijn kosteloos in het Nederlands en het Frans te verkrijgen op deze website in de rubriek ‘Documenten’, bij de financiële dienstverlener en op de volgende website: www.nnip.be.

Op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.