Beleid

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van NN Investment Partners is er op gericht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en de medewerkers een adequate beloning te geven. Wij koppelen een juiste beloning aan onze bedrijfsdoelstellingen, te weten het voeren van een solide onderneming, het beheersen van risico’s en een zorgvuldige behandeling van klanten.

Om die reden hebben wij de variabele beloning van onze medewerkers afhankelijk gemaakt van de financiële resultaten, de persoonlijke prestaties en de mate waarin de klant ons beoordeelt. De klant beoordeling meten wij tweejaarlijks met behulp van een onafhankelijk extern bureau. De positie van NN Investment Partners (ranking) binnen de groep van Asset Managers vertegenwoordigt hier het klantbelang. Daarnaast wordt de investment performance over 1 jaar en over 3 jaar afgezet tegen de target performance en de performance van directe concurrenten.

Hiermee bereiken wij dat van het beloningsbeleid geen prikkels uitgaan die leiden tot het nemen van ongewenste risico’s of onzorgvuldige klantbehandeling.

NN Investment Partners onderschrijft de noodzaak van een beheerst beloningsbeleid en voldoet aan de Wet-en Regelgeving op dit gebied.

Meer informatie rondom het beloningsbeleid van onze Alternatieve Investment Funds is te vinden in het remuneratie rapport.

MiFID – Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Op 1 november 2007 is de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (“Markets in Financial Instruments Directive” of “MiFID”) van kracht gegaan. De MiFID is bedoeld om de Europese financiële markten te harmoniseren en om aan de hand van een nieuw toezichtstelsel voor beleggingsdiensten te zorgen voor een grotere mate van transparantie.

NN Investment Partners heeft integriteit en transparantie altijd al als de basis van alle langdurige klantenrelaties beschouwd en ondersteunt dan ook de doelstellingen van de MiFID. NN Investment Partners is bereid alle verplichte wijzigingen door te voeren opdat de klant kan profiteren van de mogelijkheden die door de MiFID worden geboden.

Tenuitvoerlegging van orders

Met de MiFID worden nieuwe vereisten geïntroduceerd met betrekking tot de tenuitvoerlegging van orders. NN Investment Partners is verplicht alle redelijke stappen te ondernemen om te zorgen dat bij het verwerken van directe transacties met overige partijen (een makelaar of tegenpartij), het best mogelijke resultaat voor de klant wordt behaald. Evenzo heeft NN Investment Partners de plicht om, in het geval dat orders ter uitvoering bij een makelaar worden geplaatst of aan deze doorgegeven, alle redelijke stappen te ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen. Bij het doorvoeren van deze plichten is NN Investment Partners van oordeel dat de belangen van de klant het meest gediend zijn bij een transparante blik op de selectie van en toewijzing aan makelaars bij de tenuitvoerlegging van orders in financiële instrumenten. Het beleid bevat gegevens over het beleid van NN Investment Partners voor optimale tenuitvoerlegging.

Belangenconflicten

NN Investment Partners voert zijn bedrijfsactiviteiten op een wijze die eerlijk en professioneel is en die in het beste belang is van u als klant. NN Investment Partners doet dit onder meer door beleidsmaatregelen door te voeren ter inperking van de belangenconflicten die voort kunnen vloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. Onder de MiFID NN Investment Partners verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te treffen en te hanteren opdat alle noodzakelijke stappen worden ondernemen om dergelijke belangenconflicten bloot te leggen, te controleren en te beheersen. Om dit te bereiken hebben de vestigingen NN Investment Partners een beleid geformuleerd om belangenconflicten te vermijden, dan wel hoe er mee om te gaan. In het Beleid Inzake Belangenverstrengeling vindt u in detail alle belangrijke gegevens die u nodig hebt om de aard te begrijpen van de maatregelen die NN Investment Partners heeft getroffen om uw belangen te waarborgen.

NN Group Whistleblower Policy

In juli 2014 is de NN Group Whistleblower Policy vernieuwd en van toepassing verklaard op alle NN Group entiteiten. De reputatie en organisatorische integriteit van NN Group zijn belangrijke vereisten om succesvol te opereren in de sector van financiele dienstverlening. Het niet voldoen aan deze vereisten kan een inbreuk vormen op de NN Group normen en waarden (NN Values) en kan NN Group en haar medewerkers blootstellen aan mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid gebaseerd op toezichtsregelgeving.

Interne rapportage van (vermoedelijk) crimineel of on-ethisch gedrag door of binnen NN is vitaal voor een solide bedrijfsvoering. Om een open dialoog in stand te houden worden medewerkers gestimuleerd om dit soort gedrag te rapporteren langs de gebruikelijke rapportagelijnen (bijv. aan hun directe of daarboven staande manager).

Een medewerker kan zich echter onconfortabel voelen om een vermoeden van dergelijk gedrag te rapporteren via de normale rapportagelijnen. De NN Group Whistleblower Policy stelt medewerkers in staat om, eventueel anoniem, buiten deze gebruikelijke rapportagelijnen toch een dergelijk probleem te rapporteren. NN Group garandeert enkele rechten, inclusief bescherming tegen vergeldingsmaatregelen, voor een medewerker die in goed vertrouwen een dergelijk probleem rapporteert of een medewerker die informatie verstrekt of medewerking verleent aan een op een dergelijke melding gebaseerd onderzoek.

NN Group Whistleblower Policy

Stembeleid

NN Investment Partners is ervan overtuigd dat ondernemingen met voldoende aandacht voor goed ondernemingsbestuur betere bedrijfsresultaten boeken op de lange termijn. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deugdelijk bestuur te bevorderen bij de ondernemingen waarin we beleggen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door actief gebruik te maken van het aan de aandelen verbonden stemrecht. Bij het uitbrengen van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen handelen wij uitsluitend in het belang van onze klanten.

Onder NN Investment Partners klanten zijn grote en kleine institutionele beleggers uit alle regio's van de wereld. Samen vertegenwoordigen zij een zeer gevarieerde selectie van waarden en voorkeuren. Daarom heeft NN Investment Partners haar stembeleid voor aandeelhoudersvergaderingen gebaseerd op algemeen aanvaarde best practices. Deze best practices zijn onder andere terug te vinden in de OESO-beginselen inzake Corporate Governance en de Global Corporate Governance Principles van het International Corporate Governance Network (ICGN). Het stembeleid van NN Investment Partners fungeert als een belangrijk uitgangspunt voor de uitoefening van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. Hoewel we van mening zijn dat er een aantal corporate governance best practices zijn die door ondernemingen wereldwijd zouden moeten worden nageleefd, erkennen we dat er regionale verschillen bestaan.

NN Investment Partners maakt gebruik van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen namens de Nederlandse - , Belgische - en Luxemburgse beleggingsfondsen met een belegd vermogen van ten minste EUR 100 miljoen in aandelen. De wijze waarop NN Investment Partners op specifieke aandeelhoudersvergaderingen het stemrecht heeft uitgeoefend, wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast maken wij ook openbaar hoe we hebben gestemd op aandelenposities die worden gehouden voor NN GroupING’s eigen rekening, de zogenaamde proprietary assets.

Overzicht uitgebrachte stemmen NN Investment Partners

Swing Pricing

NN Investment Partners maakt gebruik van swing pricing. Dit om aandeelhouders van het fonds te beschermen tegen de negatieve effecten van transactiekosten in verband met het in- en uitstappen van beleggers. Deze transactiekosten worden gedeeld door alle aandeelhouders van het fonds, niet alleen degenen die op een bepaalde dag inschrijven op aandelen of die aandelen aanbieden voor terugkoop.

De enkelvoudige prijs waartegen beleggers aandelen van een fonds kopen of verkopen weerspiegelt alleen de waarde van het netto vermogen van het fonds. Met transactiekosten wordt geen rekening gehouden en deze kunnen daarom de prestaties van het fonds negatief beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor alle aandeelhouders van het fonds. Swing pricing probeert deze gevolgen te beperken door de netto-vermogenswaarde van het fonds aan te passen op basis van schattingen van de gemiddelde handelskosten.

Klachtenbehandeling

NN IP heeft een procedure uitgewerkt voor een snelle en redelijke handeling van de klachten van de beleggers. Deze procedure moet garanderen dat alle klachten en de maatregelen die genomen worden om die op te lossen, geregistreerd worden. De beleggers zullen de klachten kosteloos kunnen indienen. De informatie met betrekking tot de procedures zijn beschikbaar hier.

Benchmark Continuity Policy

Dit beleid beschrijft de procedure van NN IP in geval van materiële wijzigingen in benchmarks die door NNIP worden gebruikt als gevolg van acties aan de kant van de leverancier (beheerder) van deze benchmarks. Als zodanig moet dit document worden beschouwd als de 'geschreven plannen' zoals vermeld in artikel 28.2 van de Benchmark Regulation (BMR): “Onder toezicht staande entiteiten van de Europese Unie die benchmarks gebruiken moeten een robuust geschreven plan(en) opstellen. Daarnaast moeten ze bijhouden waar de acties worden uiteengezet, in het geval dat één of meer benchmarks wezenlijk veranderen of niet meer worden verstrekt.”

Klachtendienst

Intern
NN Investment Partners Belgium
Email : question@nnip.com

Extern
Ombudsfin
North Gate II – Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel
Email: Ombudsman@Ombudsfin.be