Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů klientů, kteří mají smlouvu přímo se společností NN Investment Partners C.R., a.s. naleznete v části Informace pro investory.

Společnost NN Investment Partners Holdings N.V. (dále jen společnost NN IP) dělá vše pro to, aby zajistila, že bude zpracovávání vašich osobních údajů probíhat takovým způsobem, aby bylo vaše soukromí chráněno a garantováno v co největší možné míře. Dodržujeme platné právní a správní předpisy včetně ustanovení obsažených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zde níže naleznete informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme.

Kdo odpovídá za vaše osobní údaje?

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá společnost NN IP. Společnost NN IP má sídlo v holandském Haagu na adrese Schenkkade 65, 2595 AS., Tel. +31 70 379 19 19. Klienti v České republice mohou využít kontaktní tel. +420 840 888 228, e-mail: klient@nnip.cz a webové stránky: www.nnip.cz. Společnost NN IP je součástí skupiny NN Group N.V.  

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré přímé a nepřímé informace o jednotlivé fyzické osobě. Příkladem může být vaše jméno a emailová adresa, tedy údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek za účelem přihlášení se k odběru zpravodaje.

Čí osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat osobní údaje všech fyzických osob, které nás kontaktují prostřednictvím e-mailu nebo které využívají naše služby prostřednictvím našich webových stránek. Zpracováním osobních údajů se kromě jiného rozumí jejich shromažďování, ukládání a používání.

Jaké osobní údaje jsou používány a za jakým účelem?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli nabízet personalizované marketingové aktivity a zasílat vám cílené obchodní nabídky. Pro tyto účely používáme následující (osobní) údaje: vaše jméno, emailovou adresu a technické údaje, které jsme obdrželi poté, co jste navštívili naše webové stránky. Pokud si nadále již nepřejete dostávat tyto nabídky, můžete jejich odběr kdykoli zrušit změnou ve svém profilu prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán e-mailem. Tuto záležitost lze řešit i prostřednictvím telefonátu: +31 70 379 19 19 nebo e-mailu: klient@nnip.cz.

Od koho získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás.

Komu můžeme poskytnout vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout níže uvedeným osobám, subjektům a orgánům.

  • Našim zaměstnancům, pokud tyto údaje potřebují k výkonu své práce.
  • Subjektům, které pro nás pracují externě („zpracovatelé“). Takové subjekty pro nás pracují na zakázku. To se týká například společností zabývajících se IT a marketingem. Veřejným službám, jako jsou dozorové úřady, pokud nám to ukládá zákon.

Po jak dlouhou dobu uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou k plnění účelu, pro který jsou takové osobní údaje používány, a zároveň po dobu, kterou nám pro uchování osobních údajů ukládá zákon. V takovém případě uplatňujeme následující pravidla:

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek společnosti NN IP

Jakmile se zaregistrujete na našich webových stránkách, například za účelem přihlášení se k odběru zpravodaje, uchovává společnost NN IP vaše osobní údaje po celou dobu, kdy k tomu má od vás souhlas. Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete zrušit, pokud se odhlásíte z našich webových stránek. Po vašem odhlášení bude společnost NN IP uchovávat vaše osobní údaje maximálně po dobu 30 dnů.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies

Společnost NN IP používá soubory cookies. Cookie je krátký textový soubor, který váš prohlížeč uloží na pevný disk vašeho počítače v průběhu vaší návštěvy daných webových stránek.

Používáme funkční a analytické soubory cookies, které jsou potřebné k zajištění optimálního fungování těchto webových stránek. Může se jednat o anonymní nebo relační soubory cookies. Anonymní cookies neobsahují žádné osobní údaje, jako je IP adresa, a po uplynutí 30 dnů budou automaticky vymazány. Relační cookies jsou vymazány okamžitě poté, co opustíte dané webové stránky.

Používáme také nefunkční soubory cookies. Nefunkční cookies se používají pro interní a externí marketingové účely. Své preference týkající se používání těchto souborů cookies můžete kdykoli změnit. Pro tyto účely shromažďuje a/nebo sdílí společnost NN IP následující údaje: datum a čas vaší návštěvy webových stránek, typ prohlížeče, nastavený jazyk prohlížeče, IP adresu (Internet Protocol) vámi používaného počítače, počet zobrazení, navštívené stránky a délku trvání uživatelské relace.

Kde uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje se obvykle zpracovávají v rámci Evropské unie (EU). V některých případech se osobní údaje zpracovávají mimo Evropskou unii. Někteří naši dodavatelé a spolupracující partneři mají sídlo mimo území EU nebo poskytují tyto služby mimo území EU. Právní předpisy v těchto zemích neposkytují vždy stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy EU. V takových případech zaručujeme přiměřenou úroveň ochrany tím, že sami přijímáme opatření včetně uzavírání smluv, v rámci kterých jsou přijaty další vhodné záruky (tzv. vzorové smlouvy EU).

Ochrana vašich údajů

Zaručení vašeho soukromí a ochrana vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto přijala společnost NN IP vhodná technická a organizační opatření zaměřená na ochranu osobních údajů před ztrátou či nezákonnými způsoby zpracování.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

GDPR vám přiznává určitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Máte právo požadovat, aby vám byly vaše námi zpracovávané osobní vydány, opraveny, vymazány nebo aby bylo jejich používání omezeno na jisté účely, můžete také vznést námitku proti jejich zpracovávání.

Právo nahlížet

Můžete si vyžádat nahlédnutí do osobních údajů, které o vás společnost NN IP zpracovává. To zahrnuje i možnost zjistit, jaké osobní údaje o vás společnost NN IP eviduje a pro jaké účely jsou tyto osobní údaje používány. 

Právo na opravu

Společnost NN IP usiluje o to, aby byly vaše osobní údaje správné a aktuální.

Pokud vaše osobní údaje nejsou správné, máte právo požadovat, aby byly opraveny*.

Zároveň máte právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje vymazány a to pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonným způsobem*, pokud již nejsou déle potřebné za účelem, pro který byly shromažďovány či zpracovávány* nebo v důsledku odvolání vašeho souhlasu, kdy již společnost NN IP nemá žádný právní důvod pro jejich další zpracování.

* Ve výše uvedených případech označených * máte také právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Také máte toto právo v případě, že máte námitky proti zpracování vašich údajů a Vaše námitka se nám stále zabývá.

Právo na výmaz

Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů společností NN IP, pokud budeme vaše osobní údaje používat pro jiné než výše uvedené účely. Vaši námitku pečlivě přezkoumáme a v případně nutnosti ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů. Budeme vás o tom informovat v nejkratším možném termínu.  

Dotazy nebo stížnosti?

Pokud nejste spokojeni se zpracováváním vašich osobních údajů nebo máte další dotazy týkající se zásad ochrany soukromí nebo našeho způsobu zpracovávání údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím klient@nnip.cz za účelem toho, abychom společně nalezli vhodné řešení.

Zároveň se můžete obrátit na našeho kontaktního pracovníka, který je pověřen ochranou osobních údajů, a to prostřednictvím dpo@nnip.cz. Kromě toho máte právo podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Naše zásady ochrany soukromí mohou být čas od času aktualizovány. O zásadních změnách vás budeme včas informovat. Doporučujeme vám zásady ochrany soukromí pravidelně číst, tak abyste byli i nadále dostatečně informováni o aktuálních změnách. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány ke dni 1. května 2018.