Beleid

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van NN Investment Partners is er op gericht om een aantrekkelijke werkgever te zijn en de medewerkers een adequate beloning te geven. Wij koppelen een juiste beloning aan onze bedrijfsdoelstellingen, te weten het voeren van een solide onderneming, het beheersen van risico’s en een zorgvuldige behandeling van klanten.

Om die reden hebben wij de variabele beloning voor onze medewerkers afhankelijk gemaakt van de financiële resultaten, de persoonlijke prestaties en de mate waarin de klant ons beoordeelt. De klantbeoordeling meten wij tweejaarlijks met behulp van een onafhankelijk extern bureau. De positie van NN Investment Partners (ranking) binnen de groep van Asset Managers vertegenwoordigt hier het klantbelang. Daarnaast wordt de investment performance over 1 jaar en over 3 jaar afgezet tegen de target performance en de performance van directe concurrenten.

Hiermee bereiken wij dat van het beloningsbeleid geen prikkels uitgaan die leiden tot het nemen van ongewenste risico’s of onzorgvuldige klantbehandeling.

NN Investment Partners onderschrijft de noodzaak van een beheerst beloningsbeleid en voldoet aan de Wet- en Regelgeving op dit gebied.

Meer informatie rondom het beloningsbeleid van onze Alternative Investment Funds is te vinden in de relevante jaarverslagen en in de sectie ‘NN Investment Partners B.V. (Beheerder)’ op deze website.

MiFID – Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten

Op 1 november 2007 is de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (“Markets in Financial Instruments Directive” of “MiFID”) van kracht gegaan. De MiFID is bedoeld om de Europese financiële markten te harmoniseren en om aan de hand van een nieuw toezichtstelsel voor beleggingsdiensten te zorgen voor een grotere mate van transparantie.

NN Investment Partners heeft integriteit en transparantie altijd al als de basis van alle langdurige klantenrelaties beschouwd en ondersteunt dan ook de doelstellingen van de MiFID. NN Investment Partners is bereid alle verplichte wijzigingen door te voeren opdat de klant kan profiteren van de mogelijkheden die door de MiFID worden geboden.

Tenuitvoerlegging van orders

Met de MiFID worden nieuwe vereisten geïntroduceerd met betrekking tot de tenuitvoerlegging van orders. NN Investment Partners is verplicht alle redelijke stappen te ondernemen om te zorgen dat bij het verwerken van directe transacties met overige partijen (een makelaar of tegenpartij), het best mogelijke resultaat voor de klant wordt behaald. Evenzo heeft NN Investment Partners de plicht om, in het geval dat orders ter uitvoering bij een makelaar worden geplaatst of aan deze doorgegeven, alle redelijke stappen te ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen. Bij het doorvoeren van deze plichten is NN Investment Partners van oordeel dat de belangen van de klant het meest gediend zijn bij een transparante blik op de selectie van en toewijzing aan makelaars bij de tenuitvoerlegging van orders in financiële instrumenten. Het beleid bevat gegevens over het beleid van NN Investment Partners voor optimale tenuitvoerlegging.

Belangenconflicten

NN Investment Partners voert zijn bedrijfsactiviteiten op een wijze die eerlijk en professioneel is en die in het beste belang is van u als klant. NN Investment Partners doet dit onder meer door beleidsmaatregelen door te voeren ter inperking van de belangenconflicten die voort kunnen vloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. Onder de MiFID NN Investment Partners verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te treffen en te hanteren opdat alle noodzakelijke stappen worden ondernemen om dergelijke belangenconflicten bloot te leggen, te controleren en te beheersen. Om dit te bereiken hebben de vestigingen NN Investment Partners een beleid geformuleerd om belangenconflicten te vermijden, dan wel hoe er mee om te gaan. In het Beleid Inzake Belangenverstrengeling vindt u in detail alle belangrijke gegevens die u nodig hebt om de aard te begrijpen van de maatregelen die NN Investment Partners heeft getroffen om uw belangen te waarborgen.

NN Group Whistleblower Policy

In juli 2014 is de NN Group Whistleblower Policy vernieuwd en van toepassing verklaard op alle NN Group entiteiten. De reputatie en organisatorische integriteit van NN Group zijn belangrijke vereisten om succesvol te opereren in de sector van financiele dienstverlening. Het niet voldoen aan deze vereisten kan een inbreuk vormen op de NN Group normen en waarden (NN Values) en kan NN Group en haar medewerkers blootstellen aan mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid gebaseerd op toezichtsregelgeving.

Interne rapportage van (vermoedelijk) crimineel of on-ethisch gedrag door of binnen NN is vitaal voor een solide bedrijfsvoering. Om een open dialoog in stand te houden worden medewerkers gestimuleerd om dit soort gedrag te rapporteren langs de gebruikelijke rapportagelijnen (bijv. aan hun directe of daarboven staande manager).

Een medewerker kan zich echter onconfortabel voelen om een vermoeden van dergelijk gedrag te rapporteren via de normale rapportagelijnen. De NN Group Whistleblower Policy stelt medewerkers in staat om, eventueel anoniem, buiten deze gebruikelijke rapportagelijnen toch een dergelijk probleem te rapporteren. NN Group garandeert enkele rechten, inclusief bescherming tegen vergeldingsmaatregelen, voor een medewerker die in goed vertrouwen een dergelijk probleem rapporteert of een medewerker die informatie verstrekt of medewerking verleent aan een op een dergelijke melding gebaseerd onderzoek.

Goed ondernemingsbestuur

Met de invoering in 2004 van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") is de aandacht voor corporate governance in Nederland sterk toegenomen. Ondernemingen zijn in toenemende mate aandacht gaan besteden aan het onderwerp goed ondernemingsbestuur. NN Investment Partners is ervan overtuigd dat ondernemingen met voldoende aandacht voor goed ondernemingsbestuur betere bedrijfsresultaten boeken op de lange termijn. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deugdelijk ondernemingsbestuur te bevorderen bij de ondernemingen waarin we namens onze klanten beleggen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door actief gebruik te maken van het aan de aandelen verbonden stemrecht. Bij het uitbrengen van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen handelen wij uitsluitend in het belang van onze klanten. Naast het uitoefenen van het stemrecht gaat NN Investment Partners ook actief de dialoog aan met ondernemingen waarin wij namens onze klanten hebben belegd.

Nederlandse Corporate Governance Code

In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practices opgenomen die specifiek gericht zijn tot institutionele beleggers (IV.4.1 - IV.4.3) alsook tot alle aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen (IV.4.4 – IV.4.6). Van institutionele beleggers wordt onder andere verwacht dat zij een stembeleid publiceren op de website, op grond waarvan het stemrecht wordt uitgeoefend op aandeelhoudersvergaderingen.

NN Investment Partners past de best practices IV.4.1. - IV.4.6 toe, waarbij wel een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van best practice IV.4.4. Dit artikel heeft betrekking op de zogenaamde responsetijd. In het geval een aandeelhouder het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de vennootschap, moet het bestuur een redelijk termijn hebben om hier op te reageren. In de Code is deze redelijke termijn vastgesteld op 180 dagen. NN Investment Partners onderschrijft de best practice bepaling om het agenderingsrecht slechts uit te oefenen nadat de aandeelhouder daarover in overleg is getreden met het bestuur. In uitzonderlijke omstandigheden kan het echter zo zijn dat vanwege het beschikbare tijdsbestek er geen gelegenheid is om het bestuur te consulteren. NN Investment Partners zal daarom in voorkomende gevallen beoordelen of er gelegenheid is om het bestuur tijdig in kennis te stellen over de agendering van een aandeelhoudersresolutie. De responstijd van maximaal 180 dagen staat op gespannen voet met het wettelijke recht om uiterlijk 60 dagen voor de aandeelhoudersvergadering een onderwerp voor de agenda van de aandeelhoudersvergadering aan te dragen.

Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap

NN Investment Partners is aangesloten bij het Nederlandse corporate governance netwerk Eumedion. Eumedion heeft best practices voor betrokken aandeelhouderschap gepubliceerd en deze zijn op 1 januari 2012 in werking getreden. Deze best practices gelden voor alle institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten. De doelstelling van NN Investment Partners is om namens onze klanten op verantwoorde wijze invulling te geven aan onze rol als aandeelhouder. De Eumedion best practices sluiten aan bij deze doelstelling. In onderstaand document wordt voor iedere best practice aangegeven op welke wijze daar door NN Investment Partners invulling aan wordt gegeven.

NN Investment Partners implementatie van Eumedion's best practices voor betrokken aandeelhouderschap.

Stembeleid

NN Investment Partners is ervan overtuigd dat ondernemingen met voldoende aandacht voor goed ondernemingsbestuur betere bedrijfsresultaten boeken op de lange termijn. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deugdelijk bestuur te bevorderen bij de ondernemingen waarin we beleggen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door actief gebruik te maken van het aan de aandelen verbonden stemrecht. Bij het uitbrengen van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen handelen wij uitsluitend in het belang van onze klanten.

Onder NN Investment Partners klanten zijn grote en kleine institutionele beleggers uit alle regio's van de wereld. Samen vertegenwoordigen zij een zeer gevarieerde selectie van waarden en voorkeuren. Daarom heeft NN Investment Partners haar stembeleid voor aandeelhoudersvergaderingen gebaseerd op algemeen aanvaarde best practices. Deze best practices zijn onder andere terug te vinden in de OESO-beginselen inzake Corporate Governance en de Global Corporate Governance Principles van het International Corporate Governance Network (ICGN). Het stembeleid van NN Investment Partners fungeert als een belangrijk uitgangspunt voor de uitoefening van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. Hoewel we van mening zijn dat er een aantal corporate governance best practices zijn die door ondernemingen wereldwijd zouden moeten worden nageleefd, erkennen we dat er regionale verschillen bestaan.

NN Investment Partners maakt gebruik van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen namens de Nederlandse - , Belgische - en Luxemburgse beleggingsfondsen met een belegd vermogen van ten minste EUR 100 miljoen in aandelen. De wijze waarop NN Investment Partners op specifieke aandeelhoudersvergaderingen het stemrecht heeft uitgeoefend, wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast maken wij ook openbaar hoe we hebben gestemd op aandelenposities die worden gehouden voor NN Group’s eigen rekening, de zogenaamde proprietary assets.

Overzicht uitgebrachte stemmen NN Investment Partners

Swing Pricing

NN Investment Partners maakt gebruik van swing pricing. Dit om aandeelhouders van het fonds te beschermen tegen de negatieve effecten van transactiekosten in verband met het in- en uitstappen van beleggers. Deze transactiekosten worden gedeeld door alle aandeelhouders van het fonds, niet alleen degenen die op een bepaalde dag inschrijven op aandelen of die aandelen aanbieden voor terugkoop.

De enkelvoudige prijs waartegen beleggers aandelen van een fonds kopen of verkopen weerspiegelt alleen de waarde van het netto vermogen van het fonds. Met transactiekosten wordt geen rekening gehouden en deze kunnen daarom de prestaties van het fonds negatief beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor alle aandeelhouders van het fonds. Swing pricing probeert deze gevolgen te beperken door de netto-vermogenswaarde van het fonds aan te passen op basis van schattingen van de gemiddelde handelskosten.

Benchmark Continuity Policy

Dit beleid beschrijft de procedure van NN IP in geval van materiële wijzigingen in benchmarks die door NNIP worden gebruikt als gevolg van acties aan de kant van de leverancier (beheerder) van deze benchmarks. Als zodanig moet dit document worden beschouwd als de 'geschreven plannen' zoals vermeld in artikel 28.2 van de Benchmark Regulation (BMR): “Onder toezicht staande entiteiten van de Europese Unie die benchmarks gebruiken moeten een robuust geschreven plan(en) opstellen. Daarnaast moeten ze bijhouden waar de acties worden uiteengezet, in het geval dat één of meer benchmarks wezenlijk veranderen of niet meer worden verstrekt.”

Belastingstrategie en -principes

NNIP houdt zich aan de belastingstrategie en -principes van de NN Group. Klik hier om de NN Group Tax Strategy and Principles te lezen.

Modern Slavery Act in het Verenigd Koninkrijk

De wetgeving schrijft voor dat bepaalde grote bedrijven, die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk (VK), jaarlijks een verklaring moeten afleggen welke maatregelen zij hebben genomen om slavernij en mensensmokkel in hun waardeketen te voorkomen. Deze vorm van moderne slavernij behelst onder andere dwangarbeid,  het ontnemen van persoonlijke vrijheid of het faciliteren van het verplaatsen van mensen voor uitbuiting. In lijn met sectie 54 van de Modern Slavery Act beschrijft de huidige verklaring NN IP’s benadering van, en bijdrage aan de preventie van moderne vormen van slavernij in haar business en de waardeketen. Deze verklaring wordt jaarlijks vernieuwd.