Corporate governance

Goed ondernemingsbestuur

Met de invoering in 2004 van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") is de aandacht voor corporate governance in Nederland sterk toegenomen. Ondernemingen zijn in toenemende mate aandacht gaan besteden aan het onderwerp goed ondernemingsbestuur. NN Investment Partners International (‘NN IP International’) is ervan overtuigd dat ondernemingen met voldoende aandacht voor goed ondernemingsbestuur betere bedrijfsresultaten boeken op de lange termijn. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om deugdelijk ondernemingsbestuur te bevorderen bij de ondernemingen waarin we namens onze klanten beleggen. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is door actief gebruik te maken van het aan de aandelen verbonden stemrecht. Bij het uitbrengen van onze stem tijdens aandeelhoudersvergaderingen handelen wij uitsluitend in het belang van onze klanten. Naast het uitoefenen van het stemrecht gaat NN IP International ook actief de dialoog aan met ondernemingen waarin wij namens onze klanten hebben belegd.

Overzicht uitgebrachte stemmen NN Investment Partners

Nederlandse Corporate Governance Code

In de Nederlandse Corporate Governance Code zijn principes en best practices opgenomen die specifiek gericht zijn tot institutionele beleggers (IV.4.1 - IV.4.3) alsook tot alle aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen (IV.4.4 – IV.4.6). Van institutionele beleggers wordt onder andere verwacht dat zij een stembeleid publiceren op de website, op grond waarvan het stemrecht wordt uitgeoefend op aandeelhoudersvergaderingen.

NN IP International past de best practices IV.4.1. - IV.4.6 toe, waarbij wel een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van best practice IV.4.4. Dit artikel heeft betrekking op de zogenaamde responsetijd. In het geval een aandeelhouder het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de vennootschap, moet het bestuur een redelijk termijn hebben om hier op te reageren. In de Code is deze redelijke termijn vastgesteld op 180 dagen. NN IP International onderschrijft de best practice bepaling om het agenderingsrecht slechts uit te oefenen nadat de aandeelhouder daarover in overleg is getreden met het bestuur. In uitzonderlijke omstandigheden kan het echter zo zijn dat vanwege het beschikbare tijdsbestek er geen gelegenheid is om het bestuur te consulteren. NN IP International zal daarom in voorkomende gevallen beoordelen of er gelegenheid is om het bestuur tijdig in kennis te stellen over de agendering van een aandeelhoudersresolutie. De responstijd van maximaal 180 dagen staat op gespannen voet met het wettelijke recht om uiterlijk 60 dagen voor de aandeelhoudersvergadering een onderwerp voor de agenda van de aandeelhoudersvergadering aan te dragen.

Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap

NN IP International is aangesloten bij het Nederlandse corporate governance netwerk Eumedion. Eumedion heeft best practices voor betrokken aandeelhouderschap gepubliceerd en deze zijn op 1 januari 2012 in werking getreden. Deze best practices gelden voor alle institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten. De doelstelling van NN IP International is om namens onze klanten op verantwoorde wijze invulling te geven aan onze rol als aandeelhouder. De Eumedion best practices sluiten aan bij deze doelstelling. In onderstaand document wordt voor iedere best practice aangegeven op welke wijze daar door NN IP International invulling aan wordt gegeven.