Kansen voor beleggingen in converteerbare obligaties

25-10-18

Als we verder kijken dan het negatieve nieuws over importheffingen en handelsoorlogen, zien we een gezonde economische groei en een opwaartse druk op de rentes door een geleidelijke beëindiging van monetaire stimuleringsmaatregelen. Dit klimaat biedt goede koopmogelijkheden voor converteerbare obligaties (CO’s). Door de op aandelen lijkende kenmerken profiteren CO’s van de economische groei, terwijl de invloed van stijgende rentes slechts beperkt is. Dit laatste komt door de beperkte duratie van gemiddeld 1,8 jaar voor de beleggingscategorie.

Uit analyse* blijkt dat converteerbare obligaties in de afgelopen 20 jaar beter hebben gepresteerd dan aandelen, bij een 35% lagere volatiliteit. Dit onderstreept de waarde die CO’s kunnen toevoegen aan een beleggingsportefeuille. Daarnaast kunnen CO’s zorgen voor meer diversificatie, vanwege hun hoge correlatie met aandelen, maar beperkte correlatie met hoogrentende obligaties en zelfs negatieve correlatie met staatsobligaties. De analyse laat verder zien dat CO’s in de afgelopen 20 jaar een correlatie van 85% met aandelen hadden, terwijl die met hoogrentende obligaties 71% was en die met investment-grade obligaties 39%. Ze vertoonden een negatieve correlatie van -11% met staatsobligaties.

Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds bij NN Investment Partners, licht toe: “Aandelen en CO’s hebben het bij stijgende rentes vanaf de jaren 80 vrij consistent beter gedaan dan vastrentende beleggingen. In periodes van stijgende rentes hebben aandelen historisch gezien goed gepresteerd, omdat de rentes zijn gestegen om economische oververhitting tegen te gaan. Dit gaf het rendement op CO’s een impuls. Tegelijkertijd worden CO’s vanwege hun lagere duratie minder beïnvloed door stijgende rentes dan niet-converteerbare obligaties. Stijgende rentes zijn verder een sterke stimulans voor bedrijven om CO’s uit te geven, omdat de korting op de coupon die emittenten ontvangen effectiever wordt. Dit zorgt ook voor meer keuzemogelijkheden voor beleggers. In die zin is het sterke positieve momentum voor wereldwijde emissies van CO’s in 2018, het hoogste niveau sinds 2007, geen verrassing.”

Bij NN Investment Partners maakt het beleggingsteam voor converteerbare obligaties gebruik van een op thema’s gebaseerd kader om aantrekkelijke beleggingskansen voor de middellange termijn te identificeren. Op dit moment ziet Van Ingen verschillende hoofdthema’s met uitstekende mogelijkheden op de CO-markt, zoals Elektronische Componenten, Uitgaven aan Gezondheidszorg en Cloud Computing. Volgens hem zullen deze thema’s profiteren van een toenemende vraag naar elektronische apparaten met steeds meer componenten om hun functionaliteit te vergroten, naar zorg-gerelateerde diensten vanwege de groeiende groep mensen die deze diensten kunnen betalen en naar opslag voor gegevens in de cloud.

“We volgen de komende maanden diverse marktontwikkelingen en mogelijke risico’s nauwlettend, waaronder een mogelijke verdere escalatie van de handelsoorlog, de terugkeer van geopolitieke spanningen en de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november. Daarom is het belangrijk om een portefeuille samen te stellen die bestand is tegen marktverstoringen door CO’s te selecteren met sterke kredietfundamentals.”

* Bron: Bloomberg, NN IP analyse van 20 jaar tot en met 31 juli 2018, Thomson Reuters Global Convertible Bond Index, MSCI World, BoAML Global Broad Market Corporate Index, BoAML Global Government Bonds Index, in USD, gehedged na 10/2002

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Jasper van Ingen

  Jasper van Ingen

  Senior Portfolio Manager

  Ervaring sinds 2002

  Ervaring in het bedrijfsleven

  2014-heden Jasper is Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën bij NN Investment Partners

  2013-2014 Partner/Senior Portefeuillemanager, Avoca Convertible Bond Partners LLP, Londen

  2011-2013 Senior Portefeuillemanager Converteerbare Obligatie-strategieën, Avoca Capital, Londen

  2010-2011 Partner, Project 8IM, Londen

  2008-2010 Senior Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

  2004-2007 Portefeuillemanager, Corporate Opportunity Strategies, APG Asset management, Amsterdam

  2003-2004 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, New York

  2002-2003 Portefeuillemanager, hedgefondsstrategieën, ABP Investments, Amsterdam

  Diploma’s en kwalificaties

  Master Finance (2001), Universiteit van Amsterdam

  Toon meer

  Toon meer