NN IP stelt engagementdoelstellingen energiesector ten behoeve van haar investeerders

09-11-18

• De olie- en gassector is bijzonder gevoelig voor risico’s die samenhangen met klimaatverandering • NN IP richt zich op de sector om transparantie over activiteiten en risico’s te bevorderen

Beleggers en vermogensbeheerders zouden de risico’s van klimaatverandering moeten mee te nemen in hun beslissingen aangezien de gevolgen van deze risico’s steeds duidelijker worden. Met name de olie- en gassector is gevoelig voor de risico’s van klimaatsverandering, omdat de sector kwetsbaar is in een koolstofarme wereld en de activiteiten, diensten en producten een belangrijke bijdrage leveren aan het broeikaseffect. NN Investment Partners (NN IP) richt zich op deze sector om bedrijven te stimuleren om transparant te zijn over hun activiteiten en de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd te rapporteren.

NN IP heeft wereldwijd 49 bedrijven in de olie- en gassector geanalyseerd; 40 daarvan publiceren elk jaar een klimaat- of duurzaamheidsverslag met beleid ten aanzien van klimaatverandering. NN IP heeft echter geconstateerd dat deze rapportages lang niet allemaal even gedetailleerd zijn. Europese olie- en gasgiganten zijn bijvoorbeeld veel transparanter over de integratie van klimaat gerelateerde risico’s in hun modellen dan Amerikaanse zwaargewichten. Olie- en gasbedrijven in opkomende markten lijken nog minder scheutig te zijn met details.

NN IP vindt het belangrijk dat olie- en gasbedrijven beleggers laten zien wat hun toekomstige strategieën zijn om eventuele verstoringen als gevolg van klimaatverandering op te vangen. Echter, slechts acht van de 49 bedrijven in de NN IP-analyse hadden hun activiteiten onderworpen aan een stresstest.

Hoewel internationale olie- en gasbedrijven hebben geïnvesteerd in koolstofarme technologieën, vindt NN IP dat er nog meer aandacht moet zijn voor de noodzaak voor bedrijven om nog eens goed naar hun diversificatie- en groeistrategieën voor de lange termijn te kijken. Uit de analyse blijkt verder dat de ambities en scope van olie- en gasbedrijven sterk uiteenlopen als het gaat om onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën (zoals Carbon Capture Storage, CCS) en acquisities of investeringen in hernieuwbare energie. Dit alles hangt af van de grootte van het bedrijf en de locatie, met een duidelijk verschil tussen Europa en de rest van de wereld.

Faryda Lindeman, Senior Corporate Governance Specialist bij NN Investment Partners, licht toe: “De wereld schuift op naar een koolstofarme economie en fossiele brandstoffen worden steeds meer vervangen door hernieuwbare energie, dus zal de vraag naar de kernproducten van deze bedrijven hoe dan ook afnemen. Het aanbod van fossiele brandstoffen moet slinken tot het punt waarop het onrendabel wordt om ze uit de grond te halen, terwijl olie- en gasbedrijven het risico lopen dat ze te maken krijgen met maatregelen vanwege milieuschade en koolstofbelastingen.”

“Olie- en gasmaatschappijen moeten als zodanig transparant zijn en aan belangrijke stakeholders uitleggen hoe zij zich in de 21ste eeuw willen ontwikkelen, hoe ze de risico’s als gevolg van klimaatverandering aanpakken en hoe ze hun bedrijfsstrategieën zullen aanpassen.”

“NN IP neemt klimaat gerelateerde risico’s in de olie- en gassector serieus en we erkennen onze rol als belegger. We hebben engagementdoelstellingen ontwikkeld om olie- en gasbedrijven aan te moedigen om transitieplannen uit te rollen. De inconsistenties in de verklaringen tussen bedrijven in de sector maken dit echter moeilijk.”
NN IP ziet een rol voor zichzelf weggelegd in de transformatie van de energiesector. Daarom heeft NN IP voor zichzelf engagementdoelstellingen opgesteld, ten behoeve van zijn beleggers. Hieronder vallen onder meer:

Governance: NN IP verwacht dat bedrijven transparant zijn over hoe bestuursleden en managementprocessen zorgen voor voldoende inzicht in klimaat gerelateerde risico’s. NN IP gebruikt hiervoor de stemrechten op de jaarlijkse algemene vergaderingen;

Scenario-analyse: bedrijven moeten uitleggen hoe ze zullen overleven in een koolstofarme wereld. NN IP moedigt de ontwikkeling en het serieus nastreven van dergelijke strategieën aan;

Transparantie en openbaarmaking: we streven naar meer publicatie van duurzaamheid- en klimaatrapportages en moedigen bedrijven aan om deze te integreren in hun jaarlijkse rapportage. Bedrijven moeten hun Scope 1, 2 en 3-emissies rapporteren en doelen en ambities op alle drie de niveaus ontwikkelen;

Betrokkenheid bij publieke beleidsmakers: we zijn groot voorstander van bedrijven die actief betrokken zijn bij beleidsmakers van de overheid en bieden constructieve ideeën over hoe beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan hun plannen om klimaat gerelateerde risico’s in te passen in hun bedrijfsmodellen.

Download het artikel:

  Disclaimer

  Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

  Over de auteur

  Faryda Lindeman

  Faryda Lindeman

  Senior Corporate Governance Specialist

  Ervaring sinds 2006

  Toon meer