NN Investment Partners voornemens beheermaatschappij in Luxemburg en Nederland samen te voegen

28-11-18

NN Investment Partners (NN IP), de vermogensbeheerder van NN Group, is voornemens om zijn Luxemburgse beheermaatschappij NN Investment Partners Luxembourg S.A. samen te voegen met NN Investment Partners B.V., de Nederlandse vergunninghoudende entiteit.

Dit proces is afhankelijk van goedkeuring door de regelgevende instanties en overleg met vertegenwoordigers van de werknemers.

NN IP wil de besluitvorming versnellen en bestaande middelen beter benutten door de organisatie te vereenvoudigen, functies en verantwoordelijkheden op verschillende locaties op elkaar af te stemmen en de processen en procedures te standaardiseren. De dienstverlening aan onze klanten en onze producten zal niet veranderen door de voorgestelde transitie, omdat onze beleggingsprocessen hetzelfde blijven.

Download het artikel:

    Disclaimer
    Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.