Vooruitblik H2 2018: consolidatie met goede periodes op de korte termijn

27-06-18

• Voor de korte termijn zijn de indicatoren voor de wereldeconomie positief; de consumentenuitgaven trekken aan en toenemende winsten en een sterk vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen • Ook al lijkt het klimaat gunstig voor risicovolle beleggingen, toch kunnen risicofactoren die verband houden met de handel en de politiek in de eurozone het beleggerssentiment temperen • Aandelen profiteren van winstgroei, een aantrekkelijke risicopremie en een voorzichtige positionering van beleggers • De risico-rendementsverhouding is verslechterd, een betere diversificatie naar nieuwe alfabronnen is essentieel. Er liggen kansen in Multi Asset-oplossingen, kortlopende obligaties van opkomende markten (EMD), frontier markets debt (FMD), alternative credit, duurzame aandelen, factorbeleggen en converteerbare obligaties

De versnelling van de wereldwijde groei van 2017 is overgegaan in consolidatie. Impulsen die nodig zijn voor een verdere versnelling, zoals winst- en werkgelegenheidsgroei, een verbetering in het vertrouwen of een verdere afname van de spaarquota, zijn volgens NN Investment Partners (NN IP) steeds moeilijker te vinden.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “De centrale vraag voor de markten is hoe lang de huidige periode van economische consolidatie zal aanhouden. De indicatoren voor de korte termijn zijn positief. De consumentenbestedingen trekken aan, de winsten en het vertrouwen zijn gunstig voor de investeringen en de traditionele remmende factoren spelen nog niet op - de looninflatie is gematigd, de investeringen van bedrijven zijn niet overdreven en de schulden zijn over het algemeen veel lager dan in 2008.”

“In de komende maanden zullen het Amerikaanse handelsbeleid, het risico van een handelsruzie die uitmondt in een handelsoorlog en de politiek in de eurozone de belangrijkste thema’s zijn. Bij dit laatste zal de houding van de Italiaanse regering versus de rest van de eurozone ten aanzien van de begroting en hervormingen cruciaal zijn.”

“Voor wat betreft het monetaire beleid zal er sprake zijn van verdere normalisatie. De Federal Reserve zal verder verkrappen, maar heeft daarbij geen haast. De Fed lijkt ook bereid om de inflatie iets sterker te laten oplopen om het herstel niet in gevaar te brengen. De ECB zal het opkoopprogramma in het vierde kwartaal afbouwen naar nul, maar zal de eerste renteverhoging niet voor de zomer doorvoeren. We zien dit niettemin als een meer ‘hawkish’ reactie van de ECB. Het risico bestaat dat de ECB hierdoor de beoogde prijsstabiliteit niet kan handhaven.”

Aandelen

Aandelen worden ondersteund door een aantal positieve fundamentele en gedragsfactoren. De wereldwijde winstgroei is solide, zowel voor dit als voor volgend jaar, zelfs als het absolute groeitempo in 2019 afneemt. Daarnaast is onze wereldwijde cyclusindicator, waarin een brede reeks leidende indicatoren is opgenomen, weer gestegen. Ook is de aandelenrisicopremie nog aantrekkelijk. Aan de gedragszijde zien we dat het koersmomentum sterker wordt en dat beleggers voorzichtig gepositioneerd zijn. Dit laatste kan worden verklaard door de grote onzekerheid met betrekking tot het handelsbeleid en de (geo)politiek in het algemeen. 

Binnen aandelen houdt NN IP vast aan een balans tussen laat-cyclische en defensieve sectoren. Regionaal gezien hebben we een voorkeur voor de VS, want dit is nu een ‘veilige haven’. Voor aandelen van opkomende markten is NN IP voorzichtiger, omdat de groei- en winstvooruitzichten kunnen worden getemperd door tegenwind, zoals een sterke dollar, hoge olieprijzen, stijgende Fed-verwachtingen en het risico van een escalatie van de handelsruzie.

Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset bij NN Investment Partners: “Hoewel de politiek de aandacht van beleggers blijft vragen en het sentiment negatief heeft beïnvloed, is het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om te voorspellen in welke mate de markten op politiek nieuws zullen reageren.”

“In de eurozone hebben recente politieke gebeurtenissen echter de aandacht getrokken, met de populistische partijen die nu in Italië aan zet zijn. Het is van belang hoe sterk zij zich zullen afzetten tegen de rest van de eurozone als het gaat om de begroting en de weg naar een houdbare schuldgraad.”

Vastrentende beleggingen

De vooruitzichten voor de vastrentende markten worden overschaduwd door de tegenwind die wordt veroorzaakt door de stijgende rentes en de normalisering van het monetaire beleid. Ondanks enkele tegenslagen en de grotere onzekerheid over het economische momentum zijn de fundamentele omstandigheden nog gunstig voor de spreads. De economische groei is sterk en het aantal wanbetalingen zal waarschijnlijk klein zijn, wat spreekt voor lage spreads. De spreads zijn dit jaar breed gestegen en de waarderingen verbeterd, hoewel ze historisch gezien nog niet heel aantrekkelijk zijn. Het momentum, het sentiment en de instroom zijn echter negatief, waardoor NN IP licht onderwogen blijft in spreads.

Pieter Jansen, Senior Strategist Multi Asset bij NN Investment Partners: “EMD was dit jaar zwak, ondanks sterke fundamentals. Een combinatie van onderliggende factoren, zoals de stijgende dollar, hogere grondstoffenprijzen, macro- en politieke onzekerheid en landspecifieke risico’s, lijkt de oorzaak te zijn van de recente correctie, waarbij negatieve prestaties en uitstroom elkaar lijken te hebben versterkt. Ten tweede zijn valuta’s van opkomende landen dit jaar ook behoorlijk verzwakt.”

“Per saldo zijn we neutraal voor EMD. We geven de voorkeur aan FMD, vanwege de hogere yields en kortere looptijden dan voor EMD als geheel. Frontier-economieën zullen waarschijnlijk sneller groeien dan ontwikkelde en opkomende economieën en gezien de verbeterende fundamentals en de aantrekkelijke waarderingen, verwachten we voor de middellange en lange termijn een positief rendement van deze beleggingscategorie.”

Marktkansen

Het klimaat is nog steeds gunstig voor risicovolle beleggingen, maar we zien een verslechtering in de verhouding tussen risico en rendement als gevolg van de toegenomen volatiliteit en de impact van de rentenormalisatie. Waar zien we in een dergelijk klimaat kansen?

  • Multi Asset-oplossingen: tientallen jaren van dalende yields en het vooruitzicht van geleidelijk stijgende rentes vragen om een andere manier van beleggen in vastrentende waarden, met een dynamische allocatie die bronnen van rendement combineert;
  • Emerging markets debt (HC) met een korte looptijd biedt een aantrekkelijke yield en bescherming voor beleggers die zich zorgen maken over de impact van mogelijke renteverhogingen in de VS;
  • Alternative credit voegt waarde toe in portefeuilles in tijden van hogere rentes en meer volatiliteit, en biedt voorspelbare kasstromen met een hoge kredietkwaliteit;
  • Duurzame en impact-aandelen profiteren van ESG-alfa en bieden waardecreatie op de lange termijn;
  • Factorbeleggen, een bewezen strategie om te diversifiëren versus traditionele beleggingen en die aantrekkelijke rendementen biedt;
  • Converteerbare obligaties leveren op de lange termijn rendementen die vergelijkbaar zijn met die op aandelen, maar bij een veel lagere volatiliteit.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Over de auteur

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Valentijn van Nieuwenhuijzen

Chief Investment Officer of NN Investment Partners

Ervaring sinds 1998

Ervaring in het bedrijfsleven: Valentijn heeft aanzienlijke ervaring in de financiële dienstverlening en begon in 1999 bij deze organisatie. Voordat hij Chief Investment Officer werd, was Valentijn Chief Strategist en Head of Multi-Asset van 2013 tot 2017 en daarvoor was hij Head of Strategy binnen Multi-Asset van 2010 tot 2013. Hij is de woordvoerder van NN IP en verschijnt geregeld bij klantevents en in de media.

Opleiding: Valentijn van Nieuwenhuijzen heeft een Master in Economie van de Universiteit van Amsterdam.

Toon meer

Toon meer