Disclaimer

Deze NN Investment Partners-website wordt aangeboden als service voor particuliere beleggers, professionele beleggers en adviseurs. De informatie en fondsdocumentatie op de website is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website. Het gebruik van de website is op eigen risico. Het is niet toegestaan deze website te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze website is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving.

NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enige overige onderneming of eenheid die behoort tot de NN Group, noch hun directeuren, werknemers of adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de aanbevelingen die op de website worden gedaan. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De inhoud van deze website is eigendom van NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen of door haar gecontracteerde derden en is beschermd door toepasselijke copyrights, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid.

NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen garanderen dat data van bezoekers van deze website vertrouwelijk zal worden behandeld conform de toepasselijke data protectie regelgeving. Dergelijke data zullen niet beschikbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker van de website, tenzij NN Investment Partners Holdings N.V. en/of (een van) haar dochtermaatschappijen  rechtsgronden heeft voor het delen van deze data, zoals de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.