Privacy Statement

NN Investment Partners Holdings N.V. (hierna te noemen NN IP) doet er alles aan om te garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zodanig plaatsvindt dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

NN IP is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. NN IP is gevestigd te Den Haag aan de Schenkkade 65, 2595 AS. Tel. no. +31 70 379 19 19, Email: info@nnip.com, website: www.nnip.com. NN IP maakt onderdeel uit van NN Group N.V.  

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle directe en indirecte informatie over een persoon. U kunt bijvoorbeeld denken aan uw naam en e-mailadres, welke gegevens u aan ons verstrekt wanneer u zich via onze website aanmeldt voor het ontvangen van een nieuwsbrief.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben via email of die gebruik maken van onze dienstverlening via de website. Het verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer het verzamelen, bewaren en gebruiken hiervan.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het navolgende doel:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om bij u passende marketingactiviteiten uit te kunnen voeren en gerichte commerciële aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken hiervoor de volgende (persoons)gegevens: uw naam, e-mailadres en technische gegevens die u achterlaat wanneer u onze webpagina's bezoekt. Mocht u deze aanbiedingen niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden door uw profiel aan te passen door de link te volgen onderaan de e-mail die u ontvangt. Ook kunt u hiervoor bellen met 070 - 379 19 19 of een e-mail sturen naar info@nnip.com.

Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

Wij krijgen uw persoonsgegevens van uzelf.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan de hieronder genoemde  personen, bedrijven en instanties.

  • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
  • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden  (‘verwerkers’).  Deze bedrijven werken dan in onze opdracht. Dit betreft bijvoorbeeld IT en marketing bedrijven. 
  • Aan publieke diensten zoals toezichthouders wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken en zo lang als de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarbij hanteren we de volgende regels:

Persoonsgegevens verzameld door de NNIP website

Zodra u zich inschrijft op onze website voor bijvoorbeeld het ontvangen van een nieuwsbrief, dan bewaart NNIP uw persoonsgegevens zolang als u ons daarvoor toestemming geeft. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief intrekken door zich uit te schrijven via onze website. Na uitschrijving bewaart NNIP uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 30 dagen.

Gegevens verzameld door middel van cookies

NN IP maakt gebruik van cookies. Een cookie is een korte tekstregel die uw browser op de harde schijf van uw computer opslaat als u een website bezoekt.

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Dit kunnen anonieme- dan wel sessie cookies zijn. Anonieme cookies bevatten geen persoonsgegevens zoals een IP adres en zullen na 30 dagen automatisch verwijderd worden. Sessie cookies worden direct na het verlaten van de website verwijderd.

Wij maken eveneens gebruik van niet-functionele cookies. Dit betreft cookies die gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden,  zowel in- als extern.  Uw voorkeur voor  het gebruik van deze cookies kunt u ten alle tijden wijzigen. NN IP verzamelt en/of deelt hiervoor de volgende gegevens: de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser, de taal van de browser, het IP-adres (Internet Protocol) van de door u gebruikte computer, het aantal hits, bezochte pagina’s en duur van de gebruikerssessie.

Waar bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt.  Ook zijn enkele van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. In die gevallen waarborgen we een passend beschermingsniveau door zelf maatregelen te treffen, waaronder het sluiten van overeenkomsten waarin nadere passende waarborgen worden getroffen (zogeheten EU modelcontracten).

Beveiliging van uw gegevens

Het waarborgen van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Daarom heeft NNIP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De AVG kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht om uw, door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen, aan te passen, te laten verwijderen, het gebruik voor bepaalde doeleinden te beperken,  en bezwaar te maken.

Recht op inzage

U kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die NN IP over u verwerkt. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens NN IP heeft geregistreerd en voor welke doel deze persoonsgegevens worden gebruikt.  

Recht op aanpassing

NN IP zet zich in om uw persoonsgegevens juist en actueel te houden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn.*

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt*, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt* óf omdat u uw toestemming heeft ingetrokken en NN IP geen andere rechtsgrond meer heeft voor de verwerking. 

In de met * aangegeven gevallen heeft u ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht heeft u bovendien in het geval u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar nog bij ons in behandeling is.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door NN IP als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven aangegeven. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en staken zo nodig de verwerking. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.  

Vragen of Klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid of onze manier van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via info@nnip.com en zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Tevens kunt u zich richten tot onze functionaris gegevensbescherming via dpo@nnip.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd aangepast worden. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u tijdig informeren. Wij adviseren u om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen. Dit privacy statement is op 1 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.