Delta Lloyd - Juridische documenten

Dividendinformatie

NN Investment Partners B.V. laat u als beheerder graag weten dat verscheidene Nederlandse Delta Lloyd fondsen in mei een interim-dividend zullen uitkeren. De dividenduitkering van de betreffende fondsen vindt u in onderstaand overzicht.

Eerdere dividenduitkeringenInformatie over Delta Lloyd Asset Management, directie van de beleggingsinstelling

Op deze pagina kunt u de wettelijk verplichte documentatie uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht downloaden. Tevens vindt u hier de informatie over de dividenduitkeringen.

Verplichte publicaties van de beleggingsinstelling

Participantenvergadering 26 april 2018 - Delta Lloyd Multi Assets Conservatief

Participantenvergadering 26 april 2018 - Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Publicaties van de beleggingsfondsen

Participantenvergadering 25 april 2017 - Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Participantenvergadering 25 april 2017 - Delta Lloyd Multi Assets Conservatief

Fondswijzigingen

Wijzigingen in het Delta Lloyd Investment Fund

Wijzigingen in het Delta Lloyd L Money Market Fund

Beleidsdocumenten

Beleggingsbeleid Delta Lloyd

SolvabiliteitDelta Lloyd heeft als verzekeraar financiële verplichtingen aan haar verzekerden. De mate waarin wij onze toekomstige verplichtingen kunnen nakomen, wordt uitgedrukt met de term ‘solvabiliteit’. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de solvabiliteit van verzekeraars. Elke verzekeraar is verplicht een bepaalde solvabiliteit te hebben, ten minste 100%. Een veel hoger percentage is echter noodzakelijk om een buffer voor tegenvallers te hebben. Onze doelstelling is een goede solvabiliteitspositie op de korte en lange termijn.Per eind 2016 was de solvabiliteit van Delta Lloyd als verzekeraar 143% (Solvency II standaard formule).

Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspuntenOns beleggingsbeleid heeft als doel om enerzijds aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en anderzijds om goede en stabiele rendementen te behalen op de ingelegde gelden (de beleggingen). De randvoorwaarde hierbij is een optimale balans tussen risico en rendement. Dit houdt in dat we proberen de opbrengsten van de beleggingen te optimaliseren, zonder dat dit leidt tot risico’s waarbij we niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. Ons uitgangspunt voor het vaststellen van het beleggingsbeleid is dan ook het beheersen van risico. Wij starten met denken vanuit risico, daarna pas vanuit rendement.

RisicomanagementDelta Lloyd heeft ruim 200 jaar ervaring met het beheersen van financiële risico’s. Ons risicomanagement start bij het onderkennen van de risico’s, het opstellen van duidelijke spelregels en de continue bewaking hiervan. Binnen de Delta Lloyd N.V. beheert Delta Lloyd Asset Management het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen. Haar opdracht is om binnen deze spelregels een optimale beleggingsportefeuille in te richten.

BeleggingsrichtlijnenRisicomanagement vraagt om een dynamische aanpak vanwege steeds veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Wij doen daarom minimaal ieder kwartaal onderzoek naar nieuwe risico’s en toetsen de bestaande spelregels, onze beleggingsrichtlijnen. Dit vraagt om duidelijke beleggingslimieten en een goede samenwerking tussen onze risicomanagers en fondsmanagers.

Verankering beleggingsbeleidHet beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsmandaat. Hierin zijn alle beleggingsrichtlijnen opgenomen, waar we ons aan moeten houden. Bij het selectieproces maken we gebruik van zowel fundamenteel als kwantitatief onderzoek. Bij fundamenteel onderzoek kijken we naar de bedrijven waarin we gaan beleggen, hun producten, kansen en risico’s, eerdere financiële resultaten, de kwaliteit en prestaties van het management en andere relevante factoren. Bij het kwantitatieve onderzoek komen we tot selecties met behulp van cijfermatige modellen. 

BeleggingsportefeuilleDe basis van onze beleggingsportefeuille bestaat uit beleggingen waarbij de hoogte van de inkomsten uit die beleggingen, de ‘kasstromen’, overeenkomen met die van de verplichtingen die Delta Lloyd als verzekeraar ten opzichte van haar verzekerden heeft. Typische beleggingen die hierbij passen zijn: obligaties, leningen en hypotheken. Om deze beleggingen nog beter op de verplichtingen af te stemmen, gebruiken we ook rentederivaten. Dat zijn financiële instrumenten die gebruikt worden om financiële risico’s af te dekken en waarbij de waarde is gebaseerd op de ontwikkeling van de rentestand.Het overige gedeelte van onze beleggingsportefeuille, het resterende deel boven de basis, beleggen we in meer risicovolle beleggingscategorieën. Bijvoorbeeld in aandelen en vastgoed.

Beheerst beloningsbeleid

Delta Lloyd Asset Management N.V. is de vermogensbeheerder binnen Delta Lloyd N.V. en houdt zich verder bezig met het management, het beheer en de administratie van beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen die Delta Lloyd Asset Management N.V. beheert, hebben geen personeel in dienst (2014: idem). Het beloningsbeleid van Delta Lloyd Asset Management N.V. is in lijn met de gestelde uitgangspunten van Delta Lloyd N.V. Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid zijn belangrijke kernpunten van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. stimuleert de medewerker te blijven investeren in zijn ontwikkeling om zijn inzetbaarheid te verhogen en zijn kansen op de interne en externe arbeidsmarkt te vergroten.

Conflicts of interest Policy DLAM 2017

Cijfers Delta Lloyd Asset Management

Juridische informatie van Delta Lloyd Asset Management N.V.

Attention US Persons