Duurzaam beleggen: evenwicht tussen mens, milieu & meerwaarde

Duurzame beleggers kijken verder dan de pure cijfers. Ook goed bestuur en impact op milieu en maatschappij spelen een belangrijke rol in hun portefeuille. Maar… wat is verantwoord beleggen? Waarom zou u het overwegen? En hoe gaat het in zijn werk?

Ontdek hieronder de interviews met onze experts en ontdek hoe u uw geld duurzaam aan het werk zet.


Ook beleggingsfondsen kunnen meewerken aan een gezondere omgeving, aan betere werkcondities en aan een groter respect voor de maatschappij. Hoe? Door niet alleen rekening te houden met financiële criteria maar ook met ESG-factoren.

E - Environment Deze criteria beoordelen milieuvervuiling, recycling en afvalverwerking, het spaarzaam gebruik van energiebronnen.

S - Society Deze criteria evalueren werkcondities, welzijn, veiligheid en diversiteit in de bedrijven, de strijd tegen corruptie en witwassen van geld.

G - Governance Deze criteria kijken naar aandeelhoudersrechten, de verantwoordelijkheden van het bestuur en het beloningsbeleid, de onafhankelijkheid van de raad van bestuur.


Verantwoord beleggen; what’s in a name?

Bij NN Investment Partners pakken we de zaken pragmatisch aan en wachten we niet op éénduidige definities over verantwoord beleggen voordat we aan de slag kunnen. Net zoals een studie over de wetten van aerodynamica van weinig nut is om te begrijpen hoe een hommel vliegt. Een uitgebreide analyse over de betekenis van elke term die we gebruiken om de verwachte maatschappelijke en milieu-impact van een belegging te omschrijven is niet noodzakelijk om het duurzaamheidsgehalte van een belegging te kunnen erkennen.

Verantwoord beleggen kent een veelheid aan variaties, namen en definities. DMVI (Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren), SRI (Socially Responible Investing), ESG (Environment, Social and Governance) en Impact Investing zijn veelgebruikte termen.


Bovendien worden deze termen inhoudelijk vaak anders ingevuld door verschillende partijen. Er bestaat immers geen gemeenschappelijk kader dat gedeeld wordt door analisten, fondsmanagers, ratingbureaus en andere spelers in de beleggingsindustrie.

Een dergelijk kader zou duidelijke definities moeten vastleggen voor termen als DMVI, SRI, ESG en Impact Investing, zodat professionele beleggers ze op een meer uniforme manier kunnen gebruiken bij het beschrijven van hun strategieën en producten.

De maatschappij verwacht dat vermogensbeheerders verder kijken dan puur financiële criteria. Dit betekent niet dat we het financiële rendement uit het oog verliezen, integendeel. Alleen houden we daarbovenop ook rekening met milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren om de bredere economische relevantie van een belegging goed te kunnen kaderen. Dit noemen wij Verantwoord Beleggen waarbij aspecten van mens, milieu en maatschappij worden meegenomen in analyses en meegewogen bij beleggingsbeslissingen.

NN Investment Partners integreert duurzaamheidaspecten in beleggingen vanuit een tweetal invalshoeken voor een zo groot mogelijke relevantie. Op theoretisch niveau onderzoeken we hoe ESG-factoren zich verhouden tot rendement en welke benadering tot hogere rendementen kan leiden. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met onze academische researchpartner ECCE die verbonden is aan de Universiteit van Maastricht. Op praktisch niveau passen we onze academische inzichten en bevindingen direct toe in het beheer van onze fondsen.

Concreet is onze aanpak rond verantwoord beleggen op vier pijlers gebaseerd:

 • Actief aandeelhouderschap
  We voeren een actieve dialoog over goed bestuur en andere relevante maatschappelijke aspecten met de bedrijven waarin we beleggen en we nemen actief deel aan de stemprocedure bij aandeelhoudersvergaderingen.
 • Het integreren van ESG factoren in de analyse van beleggingsopportuniteiten
  Integratie van duurzaamheidsaspecten gebeurt zowel bij aandelen als obligaties en laat ons toe verborgen risico’s of opportuniteiten te identificeren. We hechten veel belang aan het feitelijke gedrag van een onderneming, meer dan aan haar interne beleid rond goed bestuur. We achten ook de ontwikkelingsrichting van de ESG score van een onderneming van grote waarde, is deze stijgend of dalend?
 • Restricties in beleggingsuniversum
  Naast uitsluiting van bedrijven die actief zijn op vlak van controversiële wapens worden ook bedrijven en instellingen uitgesloten die niet voldoen aan onze maatschappelijke waarden of die zich schuldig maken aan duidelijke en ernstige controverses als marktmisbruik of misleiding.
 • Het aanbieden van gespecialiseerde duurzame fondsen en oplossingen
  Verantwoord beleggen moet de huidige brede maatschappelijke debatten in economie en samenleving overstijgen. Het bevorderen van duurzaamheid, het integreren van ESG, investeren met impact - ongeacht de naam die we onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategieën geven - het valt steeds terug te leiden naar het vinden van een duidelijk evenwicht tussen mens, milieu en meerwaarde.

Duurzaam fondsbeleggen in de praktijk

Bij NN Investment Partners zijn we ervan overtuigd dat actief rekening houden met milieu, maatschappij en goed bestuur, door middel van de zogeheten ESG-factoren, ook kan bijdragen aan het financiële rendement van de beleggingsportefeuille. Daarom nemen we deze factoren mee in onze beleggingsanalyse in alle beleggingscategorieen.

Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Concreet werken we binnen de analyse van bedrijven met een zelfontwikkeld en consistent scoringssysteem, waarbij onze analisten hun oordeel over de risico’s en kansen van bedrijf vellen op basis van eigen analyse en externe research van gespecialiseerde partners zoals Sustainalytics.


We hechten veel belang aan het feitelijke gedrag van bedrijven en instellingen, meer dan alleen hun beleid rond goed bestuur en maatschappelijke doelstellingen.

Naast de algemene en absolute ESG-score houden we hier ook rekening met de snelheid waarmee een bedrijf in de goede richting gaat, wanneer het op milieu, maatschappij en goed bestuur aankomt. Overheden worden beoordeeld op basis van economische criteria maar ook op basis van ESG-factoren zoals corruptie, rechtszekerheid, maatschappelijke ontwikkeling, energieafhankelijkheid en gemak van zaken doen.
Bij uitgevers van bedrijfsobligaties worden mens en milieu, maar vooral factoren van goed bestuur uitgebreid onderzocht teneinde een oordeel te kunnen vellen inzake risico’s.

Een belangrijke stap is het uitsluiten van bedrijven en landen die op basis van hun activiteiten en controversieel gedrag niet voldoen aan onze minimum maatschappelijke waarden. Zo beleggen we nooit in controversiële wapens of bedrijven die duidelijk niet in lijn handelen met internationaal overeengekomen richtlijnen.

Onze duurzame impactstrategie gaat nog een stap verder en meet en rapporteert ook de directe en concrete bijdrage van de beleggingsportefeuille aan milieu en maatschappij. We spreken hier van impact beleggen. Onze aanpak hier is zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Het Green Bond obligatiefonds voert een dubbele toetsing uit. Zowel de uitgevende instelling als ook het project wordt op duurzaamheid en positieve milieu-impact beoordeeld.

Vanuit kwantitatief oogpunt analyseren we de CO2-, water- en afvalvoetafdruk van de ondernemingen waarin we kunnen beleggen. We doen dit in samenwerking met de gespecialiseerde dataleverancier ISS-Ethix Climate Solutions, één van de leidinggevende bedrijven in dit domein. We rapporteren ook de blootstelling van de portefeuille aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op deze manier ontstaat inzicht in de kwalitatieve bijdrage van diensten en producten van bedrijven waarin we beleggen aan het oplossen van een aantal van de grootste milieu- en ontwikkelingsdoelstellingen die de wereld zich zelf ten doel stelt.

Duurzaam beleggen is in volle beweging. Er is niet alleen een groeiende publieke belangstelling vanuit beleggers maar ook een stijgende ambitie binnen vele bedrijven om hun duurzaamheidsscore te verbeteren. Dit is een positieve ontwikkeling die niet alleen het beleggingsproces maar ook de kwaliteit van rapportage ten goede komt. NN Investment Partners werkt hier actief aan mee en bouwt het gamma van klantgerichte duurzame beleggingsoplossingen verder uit.

Ga voor meerwaarde, financieel én maatschappelijk

Duurzaam beleggen bij NN IP is investeren in interessante rendementsproposities met daarbij een duidelijk bewustzijn van onze maatschappelijke en ecologische betrokkenheid. Vermogensbeheerders spelen hierop in door naast financieel potentieel ook rekening te houden met milieu, maatschappij en goed bestuur, middels zogeheten ESG-criteria – wat staat voor environmental (E) , social (S) en governance (G) – in de opbouw van hun portefeuilles.

NN Investment Partners heeft, samen met het European Centre for Corporate Engagement (ECCE) aan de Universiteit van Maastricht, een studie uitgewerkt die een duidelijk verband aantoont tussen ESG-criteria en de financiële prestaties van beleggingen.


In het onderzoek werden voor het eerst internationale portefeuilles geanalyseerd die op basis van ESG-criteria zijn samengesteld. Het onderzochte beleggingsuniversum bestond uit 3.000 ondernemingen. De prestaties van de portefeuilles werden bestudeerd op het belang en de invloed van ESG-scores en het verloop van die scores doorheen de tijd (de ESG-scores werden aangeleverd door Sustainalytics, wereldleider in ESG- onderzoek).

Uit die studie kunnen we twee belangrijke conclusies trekken:

 • portefeuilles die bestaan uit ondernemingen met een gemiddelde, maar duidelijk verbeterende ESG-score laten bovengemiddelde en statistisch relevante resultaten optekenen;
 • portefeuilles die ondernemingen met zware controverses uitsluiten, zetten eveneens betere prestaties neer.

Eerst en vooral boekt de belegging een beter resultaat als we ons meer toespitsen op het positief verloop van de ESG-score dan op de ESG-score zelf.
Beleggen in enkel ondernemingen met de hoogste ESG-scores is nadelig voor het rendement van de belegging, vermoedelijk omdat die positieve eigenschappen reeds alom bekend zijn en dus al in de koers zijn opgenomen. Het gaat doorgaans om grote internationale ondernemingen, zogenaamde ‘largecaps’.
Small en midcaps, de kleinere ondernemingen, hebben minder kapitaal om een beleid te voeren waarmee ze sneller aan alle ESG-criteria zouden voldoen, maar dat betekent niet dat ze er op termijn geen rekening mee willen houden. Hun voornemen om de ESG-criteria na te leven, zit dus nog niet helemaal in hun aandelenkoers vervat. Uit de daaruit voortkomende resultaten blijkt dat het beter is om de voorkeur te geven aan ondernemingen met een gemiddelde maar verbeterende ESG-score.

Ten tweede blijkt uit research dat de prestatie van de belegging ook positief kan worden beïnvloed door aandacht te hebben voor het gedrag van een onderneming, namelijk door ondernemingen met grote controverses (die zich schuldig maken aan vervuiling, fraude en corruptie, schending van mensenrechten enz.) uit te sluiten. In de grafiek hierna ziet u dat de uitsluiting van ondernemingen uit de categorieën** 4 en 5 en van ondernemingen uit de categorieën** 3, 4 en 5 de Sharpe-ratio* van de portefeuille positief beïnvloedt.

*De Sharpe-ratio meet het verschil in rendement tussen een aandelenportefeuille en het rendement van een risicoloze belegging. Hoe hoger de ratio, hoe beter het is gelukt om bij een bepaald genomen risico een extra rendement te behalen.

**Categorie = niveau van controversieel gedrag. 5 = zeer hoog / 4 = hoog / 3 = tamelijk hoog


Sources: NN Investment Partners and the European Centre for Corporate EngagementWant zelfs als het ondernemingsbeleid op papier strookt met de ESG-criteria kan controversieel gedrag een grote impact hebben op de prestatie van het aandeel. Volkswagen is daar een goed voorbeeld van. Het bedrijf had een hoge ESG-score, vooral dankzij zijn scherp beleid op papier. Maar toen aan het licht kwam dat Volkswagen de wet had overtreden, was dat nadelig voor de reputatie en de handelswaarde van het bedrijf.

Tot besluit: duurzaam beleggen wordt almaar belangrijker en kan zorg voor milieu en maatschappij goed laten samengaan met een aantrekkelijk financieel rendement. Maar de absolute ESG-score is niet de enige garantie voor de mate van duurzaamheid. Ze houdt namelijk geen rekening met andere factoren die de duurzaamheid en het rendementspotentieel van een aandeel en dus van een fonds beïnvloeden. De richting van het voorgenomen gedrag alsook het werkelijke gedrag van bedrijven en de maatschappelijke impact van hun activiteiten moeten eveneens in aanmerking worden genomen.


Onze duurzame fondsen

Het succes van duurzaam beleggen weerspiegelt duidelijk de toegenomen aandacht die de samenleving aan het thema besteedt. Ons gamma van duurzame fondsen bevat aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen.

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable – N Cap EUR

 • Gemengd

 • Europa

 • EUR

Naar de fondspagina

NN (L) European Sustainable Equity –
N Cap EUR

 • Aandelen

 • Europa

 • EUR

Naar de fondspagina

NN (L) Global Sustainable Equity –
N Cap EUR

 • Aandelen

 • Wereldwijd

 • EUR

Naar de fondspagina

NN (L) Global Equity Impact Opportunities – N Cap EUR

 • Aandelen

 • Wereldwijd

 • EUR

Naar de fondspagina

NN (L) Euro Green Bonds –
N Cap EUR

 • Obligaties

 • Eurzone

 • EUR

Naar de fondspagina

NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) – N Cap EUR

 • Obligaties

 • Eurozone

 • EUR

Naar de fondspagina


Meer over ESG onderwerpen? 

Wilt u meer te weten over verantwoord beleggen? Hier vindt u de inzichten van onze experts.


Over NN Investment Partners

NN Investment Partners wil haar klanten helpen hun financiële doelstellingen te bereiken door het toevertrouwde vermogen op een verantwoorde manier te beheren. 

Hoe wij dit doen? Wij hebben een aanbod van tailor-made oplossingen die actief beheerd worden en die waarde willen creëren voor alle betrokkene partijen alsook de samenleving waarin we opereren.