Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

NN Investment Partners Holdings N.V. (ďalej len NN IP) vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečila, že spracovanie vašich osobných údajov sa uskutoční takým spôsobom, aby bolo vaše súkromie chránené a zaručené čo najlepšie. Dodržiavame platné zákony a predpisy vrátane ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Nižšie nájdete informácie o spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje.

Kto je zodpovedný za vaše údaje?

Spoločnosť NN IP je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov. Spoločnosť NN IP má sídlo v holandskom Haagu na adrese Schenkkade 65, 2595 AS. Tel. +31 70 379 19 19, e-mail: info@nnip.cz, webová stránka: www.nnip.sk. Spoločnosť NN IP je súčasťou NN Group N.V.  

Čo sú to osobné údaje?

V prípade osobných údajov ide o všetky priame a nepriame informácie o osobe. Ide napríklad o vaše meno a e-mailovú adresu, čo sú údaje, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite prostredníctvom našej webovej stránky na odber newslettera.

Čie osobné údaje spracovávame?

Spracovávať môžeme osobné údaje všetkých osôb, s ktorými máme kontakt prostredníctvom e-mailu, alebo ktoré využívajú služby prostredníctvom našej webovej stránky. Spracovanie osobných údajov znamená okrem iného ich zhromažďovanie, uchovávanie a používanie.

Aké osobné údaje sa používajú a na čo?

Vaše osobné údaje spracovávame s týmto cieľom:

  • Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme mohli vo vašom prípade vykonávať vhodné marketingové aktivity a realizovať cielené komerčné ponuky. Na to používame tieto (osobné) údaje: vaše meno, e-mailovú adresu a technické údaje, ktoré zanecháte po návšteve našich webových stránok. Ak tieto ponuky už nechcete dostávať, môžete sa kedykoľvek odhlásiť tak, že svoj profil upravíte kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailovej správy, ktorú dostávate. Taktiež môžete zatelefonovať na číslo +31 70 379 19 19 alebo poslať e-mail na klient@nnip.cz.

Od koho získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od vás.

Komu môžeme poskytnúť vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nižšie uvedeným osobám, firmám a inštitúciám:

  • našim zamestnancom, pokiaľ by tieto údaje potrebovali pre svoju prácu
  • firmám, ktorým delegujeme prácu („spracovatelia“). Tieto spoločnosti v tom prípade pracujú na základe nášho zadania. Ide napríklad o IT alebo marketingové firmy. úradom, ako sú kontrolné úrady, pokiaľ nám táto povinnosť vyplynie zo zákona.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre cieľ, na ktorý tieto údaje využívame, a tak dlho, ako nám zákon ukladá tieto údaje uchovávať. Pritom postupujeme podľa týchto pravidiel:

Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom webovej stránky NN IP

Len čo sa prihlásite na našej webovej stránke, napríklad na odber newslettera, uchováva NN IP vaše osobné údaje tak dlho, pokiaľ nám k tomu poskytnete súhlas. Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete zrušiť tak, že sa odhlásite prostredníctvom našej webovej stránky. Po odhlásení uchováva NN IP vaše osobné údaje maximálne po dobu 30 dní.

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies

NN IP využíva cookies. Cookie je krátky textový súbor, ktorý váš prehliadač uloží na pevný disk vášho počítača po návšteve určite webovej stránky.

My využívame funkčné a analytické súbory cookies, ktoré sú potrebné na čo najlepšie fungovanie tejto webovej stránky. Môže ísť o anonymné cookies alebo o cookies relácie. Anonymné cookies neobsahujú žiadne osobné údaje, ako je IP adresa, a po 30 dňoch sa automaticky vymažú. Cookies relácie sú odstránené hneď po opustení webovej stránky.

Taktiež využívame nefunkčné súbory cookies. Ide o cookies, ktoré sa využívajú na marketingové účely, interné aj externé. Svoje preferencie využívania týchto súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť. NN IP zhromažďuje a/alebo zdieľa s týmto cieľom tieto údaje: dátum a čas návštevy webovej stránky, typ prehliadača, jazyk prehliadača, IP adresu (internetový protokol) vami používaného počítača, počet prístupov, navštívené stránky a trvanie užívateľskej relácie.

Kde uchovávame vaše údaje?

Vaše osobné údaje sa zvyčajne spracúvajú v rámci Európskej únie (EÚ). V niektorých prípadoch sa osobné údaje spracúvajú mimo EÚ. Taktiež niektorí naši dodávatelia a spolupracujúci partneri majú sídlo mimo EÚ alebo tieto služby poskytujú mimo EÚ. Predpisy v týchto krajinách neustanovujú vždy rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako európske predpisy. V takých prípadoch garantujeme vhodnú úroveň ochrany prostredníctvom nami prijatých opatrení vrátane uzavretia dohôd, v ktorých sú uvedené ďalšie primerané záruky (takzvané modelové zmluvy EÚ).

Ochrana vašich údajov

Garanciu vášho súkromia a ochrany vašich osobných údajov považujeme za veľmi dôležitú. Preto NN IP prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečila osobné údaje proti strate alebo neoprávnenému spracovaniu.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

GDPR vám priznáva určité práva týkajúce sa nami spracovaných osobných údajov. Máte právo nami spracované údaje si vyžiadať, zmeniť, nechať odstrániť, obmedziť ich využívanie na určité ciele a podať sťažnosť.

Právo na nahliadnutie

Môžete si vyžiadať nahliadnuť do osobných údajov, ktoré NN IP spracúva v súvislosti s vašou osobou. To znamená, že môžete požiadať o informáciu, aké osobné údaje NN IP spracúva a na aké ciele sa tieto osobné údaje využívajú. 

Právo na zmenu

NN IP sa zaväzuje uchovávať vaše osobné údaje presne a aktuálne.

Máte právo požiadať o zmenu svojich osobných údajov, ak nie sú správne.*

Taktiež máte právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov, ak sú spracovávané neoprávnene*, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa zhromažďovali alebo spracúvali*, alebo preto, že ste odvolali svoj súhlas a NN IP už nemá žiadny iný právny základ na ich spracovanie.

Právo byť zabudnutý

Máte právo požiadať nás o vymazanie svojich osobných údajov.

Právo na sťažnosť

Môžete podať sťažnosť voči spracovaniu svojich osobných údajov zo strany NN IP, ak vaše osobné údaje používame iným spôsobom, než je uvedené vyššie. Vašu sťažnosť starostlivo posúdime a v prípade potreby zastavíme spracovanie. O týchto skutočnostiach vás potom čo najskôr informujeme.  

Otázky či sťažnosti?

Ak nie ste spokojný so spracovaním svojich osobných údajov alebo máte iné otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov či spôsobu spracovania údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom klient@nnip.cz a spoločne pohľadáme vhodné riešenie.

Zároveň sa môžete obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu údajov prostredníctvom dpo@nnip.cz. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Naša politika ochrany osobných údajov sa môže z času na čas zmeniť. V prípade zásadných zmien vás budeme včas informovať. Odporúčame vám, aby ste do tejto politiky pravidelne nahliadli, a tak zostali informovaný o posledných zmenách. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo naposledy zmenené 1. mája 2018.