Multi Asset stratégia

Stratégia Multi-Asset predstavuje komplexný prístup k investovaniu, ktorý investorom umožňuje pokojnejšie prechádzať obdobím trhových výkyvov a okamžite konať hneď, ako sa objavia nové príležitosti. Súčasné prostredie finančných trhov, plné nečakaných výkyvov a nízkych úrokových sadzieb, bude aj naďalej podporovať tieto stratégie.

Multi-Asset je investičné riešenie typu „všetko v jednom“, ktoré ponúka jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť väčšiu diverzifikáciu medzi jednotlivými zdrojmi príjmu, s vyššou flexibilitou a likviditou než pri väčšine alternatívnych investičných produktov. Naše fondy, které patria do tejto stratégie, sú navrhnuté tak, aby dokázali rýchlo reagovať na meniace sa trhové prostredie.

Fond NN (L) First Class Multi Asset, zástupca tejto stratégie ponúkaný na Slovensku, je dobrým riešením nielen pre skúsených, ale aj začínajúcich investorov, ktorí chcú v dlhšom časovom období zhodnotiť svoje finančné rezervy. Hlavným cieľom môže byť napríklad nákup bývania, rezerva na pokrytie vzdelania detí či zaistenie finančných potrieb v starobe.

Chcete investovať do NN Fondov? Napíšte nám!
Kontaktný formulár


NN (L) First Class Multi Asset

Prečo investovať do fondu?


Aktívna správa

Fond aktivne vyhľadáva atraktívne investičné príležitosti v rámci rôznych druhov aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, komodity a ďalšie), regióny a sektory na celom svete. Manažéri flexibilne upravujú zloženie portfólia fondu podľa aktuálneho vývoja trhov.

Jasný cieľ

Fond nemá žiadny porovnávací index (benchmark), ale riadi sa stratégiou celkového výnosu (total return). To znamená, že má jasne definovaný cieľ: dosahovať stabilné zhodnotenie + 3 % nad peňažným trhom (EURIBOR 1M) v 5-ročnom investičnom horizonte.


Kontrola rizika

Druhou, nemenej dôležitou súčasťou investičnej stratégie fondu je snaha obmedziť možný pokles jeho hodnoty. Tím investičných manažérov zvažuje pri správe fondu potenciálny výnos, ako aj súvisiace riziká a snaží sa udržať kolísavosť (volatilitu) fondu do úrovne 5 %.

Skúsený tím

Fond je spravovaný investičným tímom stratégií Multi-Asset. Pozostáva z 21 skúsených manažérov portfólia, ktorí dohromady spravujú investičné portfóliá v celkovej hodnote 24 mld. EUR (údaj k 31. 11. 2017).

Ako funguje jeho stratégia?

Fond NN (L) First Class Multi Asset investuje veľkú časť svojho portfólia do konzervatívnych nástrojov a zároveň dokáže využiť rizikovejšie investície v záujme dlhodobého rastu kapitálu. Ide o zmiešaný fond, ktorého cieľom je priniesť investorom dlhodobý rast kapitálu a zároveň si udržať mierny rizikový profil s cielenou kolísavosťou hodnoty 5 % ročne (maximálne 10 %, ak o tom rozhodne manažér fondu). To sa snaží dosiahnuť investovaním do rôznych tried aktív, ako sú štátne či firemné dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, meny či komodity. Manažér portfólia riadi fond podľa stratégie celkového výnosu (total return), čo znamená, že fond nemá žiadny porovnávací index (benchmark), ale cieli svoj ročný výnos 3 % nad výnos peňažných trhov (1 mesačná sadzba EURIBOR) v 5-ročnom investičnom horizonte (pred odpočítaním poplatkov).

Ilustratívny príklad:
5 rokov stabilných výnosov

Fond NN (L) First Class Multi Asset bol založený v októbri 2011. Dnes, po uplynutí investičného horizontu 5 rokov, môžeme povedať, že jasne plní svoje ciele: prinášať investorom stabilné výnosy a zároveň udržať cielenú volatilitu ceny fondu v rozpätí +/- 5 % p.a. Fond dosiahol veľmi dobré zhodnotenie, prekonal svoj investičný cieľ a zároveň dosiahol lepšiu úroveň ukazovateľa Sharp Ratio než celý rad jeho konkurentov. V uplynulých 5 rokoch FCMA zhodnotil o + 3,5 %, s priemernou volatilitou na úrovni 3,9 % (dáta k 31. 12. 2017 pre EUR triedu fondu).


Základné informácie o fonde

Typ fondu Zmiešané fondy
Mena EUR
Dátum založenia 1. 12. 2014
Stratégia Total return (celkový výnos), kombinácia rôznych tried aktív
Porovnávací index 1M EURIBOR
Poplatok za správu 1,0 % p.a.
Stupeň rizika


(podľa KIID: 1 – najnižšie riziko, 7 – najvyššie riziko)

Výkonnosť v kalendárnych rokoch v %

EUR P Cap
2017 0,97
2016 3,35
2015 1,98
2014 8.89
2013 2.72
2012 7,53

Viac informácií o fonde, vrátane dôležitých dokumentov na prevzatie, nájdete pod odkazom tu.

Klientské centrum
Vstupte zde