Neobchodné dni fondov

Prospekt investičnej spoločnosti s variabilným kapitálom NN (L) založenej podľa luxemburského práva špecifikuje obchodný deň ako každý všedný deň (od pondelka do piatka) okrem Nového roku (1. januára), Veľkého piatka, Veľkonočného pondelka, 1. sviatku vianočného (25. decembra) a 2. sviatku vianočného (26. decembra), čím nepriamo definuje i neobchodný deň ako každý deň, ktorý nie je dňom obchodným.

Okrem obchodného a neobchodného dňa, ako ho definuje prospekt spoločnosti NN (L), lokálni distribútori (tzn. spoločnosti distribuujúce NN fondy na území daného štátu, napr. ING Bank N.V. na území ČR) vo svojich obchodných podmienkach stanovia ďalšiu (samostatnú) definíciu obchodného dňa, a to pre miestne podmienky. Obchodný deň pre obchodovanie s NN fondmi na území ČR je tak každý deň, ktorý je pracovným v ČR. Neobchodný deň pre obchodovanie s NN fondmi na území ČR je tak deň, na ktorý pripadá štátny sviatok, ostatný sviatok či deň pracovného pokoja.

V priloženom dokumente na liste nazvanom "List of funds holidays" nájdete zoznam všetkých fondov skupiny NN a príslušných dní, v ktorých nie je počítaná hodnota aktív (tzv. neobchodované dni). Na liste "List of share classes" potom nájdete zoznam všetkých tried uvedených fondov, vrátane ich unikátneho označenia ISIN a špeciálnych kódov, zodpovedajúcich zoznamu neobchodovaných dní na liste "List of funds holidays".