Naše zásady

MiFID – smernica o trhoch finančných nástrojov

Smernica o trhoch finančných nástrojov (smernica „MiFID“) nadobudla účinnosť dňa 1. novembra 2007 a bola prijatá do lokálnej európskej legislatívy. Cieľom smernice MiFID je harmonizovať európske finančné trhy a pomocou nového regulačného režimu pre investičné služby zaistiť vyššiu úroveň transparentnosti.

Spoločnosť NN Investment Partners („NN IP“) prevádzkuje svoju obchodnú činnosť riadne a profesionálne, s vysokými štandardmi v oblasti zachovávania dôvernosti, a ciele smernice MiFID teda schvaľuje. I keď pre nás bola poctivosť a transparentnosť základom vzťahu s klientmi vždy, zaviedli sme smernicu MiFID ako zvláštne uistenie o našom záväzku konať poctivo a transparentne.

Vykonávanie príkazov (profesionálni klienti)

Spoločnosť NN IP má povinnosť prijať všetky primerané opatrenia, aby pre svojich klientov dosahovala najlepšie možné výsledky pri vykonávaní transakcií priamo s ďalšími osobami (maklérmi i protistranami) alebo pri zadávaní či prenášaní príkazov zadaných maklérovi na vykonávanie. S cieľom splnenia tejto povinnosti prihliada NN IP pri vykonávaní týchto transakcií na faktory, ako sú cena, náklady, rýchlosť a pravdepodobnosť vykonávania a vyrovnania obchodu a objem i povaha príkazu. Tento postup je opísaný v poskytnutých Pravidlách pre najlepší spôsob vykonávania príkazov.

Strety záujmov

V investičných spoločnostiach môže dochádzať k stretom záujmov. Spoločnosť NN IP podniká všetky primerané kroky, aby také prípadné strety záujmov odhalila, sledovala a zvládala. V pobočkách NN IP platia pravidlá, ktorými sú strety záujmov ošetrené. V Pravidlách pre prípady stretu záujmov sú uvedené hlavné informácie o krokoch, ktoré spoločnosť NN IP podniká na ochranu vašich záujmov.

Swing Pricing

NN Investment Partners využíva metódu oceňovania „swing pricing“ na ochranu akcionárov fondu pred negatívnymi dopadmi transakčných nákladov spojených s upisovaním a odkupmi vykonávanými investormi, ktorí realizujú táto upisovanie a odkupy. Tieto transakčné náklady sa delia medzi všetkých akcionárov fondu, nielen tých, ktorí upisujú či odkupujú fondy v daný deň.

Cena, za ktorú investori nakúpia alebo predajú akcie fondu, odráža iba hodnotu čistých aktív fondu (net asset value = NAV). Transakčné náklady nie sú brané do úvahy, a môžu tak znížiť výkonnosť fondu, čo vo výsledku postihuje všetkých jeho akcionárov. Metóda „swing pricing“ sa snaží zmierniť tento efekt úpravou čistej hodnoty aktív fondu, založenej na odhade priemerných transakčných náklado.